BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1 oraz zmiana SIWZ

Przetarg na "Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie"

 Stawiski, dnia 14 kwietnia 2020 roku

VB.271.1.2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Centrum Aktywności Lokalnej
w Karwowie
, Znak postępowania: VB.271.1.2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza na podstawie częściowych odbiorów robót rozliczanie fakturami miesięcznymi?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający dopuszcza częściowe odbiory robót wraz z rozliczaniem fakturami częściowymi, zgodnie z załączonym poprawionym wzorem umowy.

Pytanie 2:

Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w celach pomocniczych zapisanych w formacie .ath.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający udostępnia przedmiary robót w formacie .ath w załączeniu.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający przewiduje rozliczenie wykonanych robót fakturami częściowymi na przykład
w okresach miesięcznych?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający dopuszcza częściowe odbiory robót wraz z rozliczaniem fakturami częściowymi, zgodnie z załączonym poprawionym wzorem umowy.

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ” w następujący sposób:

1) w Rozdziale 4 SIWZ po ust. 14  dodaje się ust. 15 w brzmieniu:

"15. Informacje o wymaganiach związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy zostały zawarte w Rozdziale 25 Informacje dodatkowe."

2) Rozdział 5 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie: do dnia 15 października 2020 roku.”

3) Rozdział 18 SIWZ otrzymuje brzmienie :

„Rozdział 18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG  TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT :

 

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Znaczenie kryterium (w %)

1

Cena (C)

60

2

Okres gwarancji i rękojmi za wady (G)

40

Ocena oferty nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów łącznie za dwa kryteria

 

Ocena oferty:

K = C + G

     Gdzie:

K  -   ilość punktów przyznanych Wykonawcy

C -    ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „cena”

G -    ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „okres gwarancji i rękojmi za wady”

 

Ocena wg kryterium „Cena”:

60 (max liczba punktów  w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC –    ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena

CN –     najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

COB –   cena zaoferowana w ofercie badanej

 

Ocena wg kryterium „Okres gwarancji i rękojmi za wady”:

  • okres gwarancji i rękojmi za wady – 60 miesięcy – 0,00 pkt
  • okres gwarancji i rękojmi za wady – 66 miesięcy – 10,00 pkt
  • okres gwarancji i rękojmi za wady – 72 miesiące – 20,00 pkt
  • okres gwarancji i rękojmi za wady – 78 miesięcy – 30,00 pkt
  • okres gwarancji i rękojmi za wady – 84 miesiące – 40,00 pkt

UWAGA! minimalny okres gwarancji: 60 miesięcy, maksymalny okres gwarancji: 84 miesiące. Wykonawca może zaoferować tylko okresy  gwarancji i rękojmi za wady: 60 miesięcy, 66 miesięcy, 72 miesiące, 78 miesięcy, 84 miesiące.”

4) w Rozdziale 22 SIWZ po ust. 3  dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający etapy wymienione w § 3 ust. 2 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. Zatwierdzony przez Zamawiającego Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie stanowił załącznik Nr 3 do umowy.”

 

5) wzór umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszych wyjaśnień.

 

 

BURMISTRZ STAWISK

 Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 14 kwi 2020 17:03
Data opublikowania: wtorek, 14 kwi 2020 17:14
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 891 razy