BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

(dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę drogi gminnej Poryte–Budziski”)

Stawiski, dnia 30 marca 2020 roku

Gmina Stawiski
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

BI.271.1.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Przebudowa drogi gminnej Poryte –Budziski”

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej Poryte –Budziski”.

1. Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza złożona została przez:

BIK – Projekt Sp. z o.o.
adres: ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

UZASADNIENIE WYBORU:

Uzasadnienie faktyczne:

Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu i opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. Łączna cena brutto - 60 %, długość okresu gwarancji - 40 %.

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. W prowadzonym postępowaniu ofertę złożyło 5 wykonawców:

Złożonym ofertom przyznano następującą punktację:

Oferta nr 1: Konsorcjum Firm: MOBILDROG Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MARGO” Mariusz Gosk
Lider: MOBILDROG Sp. z o.o.
adres: ul. Lipowa 12/21, 15-427 Białystok
Partner: P.H.U. „MARGO” Mariusz Gosk, 
adres: Al. Legionów 152, 18-400 Łomża
Punktacja w każdym kryterium:

  • Łączna cena brutto (C): 52,27 pkt
  • Długość okresu gwarancji (G): 40,00 pkt

Łączna punktacja: 92,27 pkt

 

Oferta nr 2:Przedsiębiorstwo Drogowo –Mostowe UNIDROG Sp. z o.o.
adres: ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo
Punktacja w każdym kryterium:

  • Łączna cena brutto (C): 42,71 pkt
  • Długość okresu gwarancji (G): 40,00 pkt

Łączna punktacja: 82,71 pkt

 

Oferta nr 3:UNIBEP S.A.
adres: ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski
Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A. w Białymstoku
adres: ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok
Punktacja w każdym kryterium:

  • Łączna cena brutto (C): 44,96 pkt
  • Długość okresu gwarancji (G): 40,00 pkt

Łączna punktacja: 84,96 pkt

 

Oferta nr 4:STRABAG Sp. z o. o.
adres: Hryniewicze 75/1, 15-213 Białystok
Punktacja w każdym kryterium:

  • Łączna cena brutto (C): 41,58 pkt
  • Długość okresu gwarancji (G): 40,00 pkt

Łączna punktacja: 81,58 pkt

 

Oferta nr 5:BIK PROJEKT Sp. z o.o.
adres: ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża
Punktacja w każdym kryterium:

  • Łączna cena brutto (C): 60,00 pkt
  • Długość okresu gwarancji (G): 40,00 pkt

Łączna punktacja: 100,00 pkt

3. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: poniedziałek, 30 mar 2020 20:46
Data opublikowania: poniedziałek, 30 mar 2020 21:41
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1057 razy