BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

OŚR.7635 - 7/06

Burmistrz Stawisk
Plac Wolności 13/15,
18 - 520 Stawiski
REGON: 000528830
Tel. (086) 278 55 22
e-mail:srodowisko3@wp.pl
https://stawiski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna na pniu na działce oznaczonej nr geodezyjnym 295 w miejscowości Romany, gmina Stawiski - zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego w Kolnie Nr RB.6131 - 5/2006 z dnia 13.04.2006 r.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  • wycięcie 55 sztuk klonów jesionolistnych i 4 topole
  • uprzątnięcie placu robót po wycince

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 31 maja 2006 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki, zawarte w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Kryteria wyboru oferty - najwyższa cena za 1 m3 pozyskanego drewna.

SIWZ oraz wszelkie informacje można uzyskać w pok. Nr 13 Urzędu Miejskiego w Stawiskach, tel. /086/ 278 50 50.

Cena specyfikacji - 10 zł.

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z oferentami: Małgorzata Dąbkowska-inspektor ds. ochrony środowiska, tel. 086 278 50 50.

     Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 4 maja 2006 r. do godz. 1000 w pok. Nr 13.

Otwarcie ofert nastąpi 4 maja 2006 r. o godz. 1015 w siedzibie zamawiającego pok. Nr 13.

B U R M I S T R Z
Marek Waszkiewicz

Data powstania: poniedziałek, 24 kwi 2006 13:15
Data opublikowania: poniedziałek, 24 kwi 2006 13:38
Data przejścia do archiwum: środa, 17 sty 2007 10:26
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 3082 razy