BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności cyfrowej serwisu bip.stawiski.pl oraz raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Stawiskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.stawiski.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: +48 86 278 55 11
Fax: +48 86 278 55 33
Adres korespondencyjny: 18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15
 
Data publikacji strony internetowej: 2003-05-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-06
 
Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań UM.
  • Zamieszczone nagrania z posiedzeń Rady Miejskiej w Stawiskach nie posiadają napisów.
  • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona podmiotowa BIP posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

  • klient ma prawo wstępu z psem asystującym;
  • istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu;
  • podmiot publiczny zapewnia komunikację na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami - pracownik schodzi do klienta z niepełnosprawnością ruchową.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest: Jarosław Laskowski
e-mail: it@stawiski.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 86 278 55 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Koordynatorem ds. dostępności jest: Magdalena Zabielska.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data powstania: poniedziałek, 21 wrz 2020 11:20
Data opublikowania: środa, 23 wrz 2020 12:23
Data edycji: środa, 31 mar 2021 14:17
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 3897 razy
Ilość edycji: 1