BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1

(dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej Poryte - Budziski, Znak postępowania: BI.271.1.2020.)

 

Stawiski, dnia 02 marca 2020 roku

BI.271.1.2020

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej Poryte - Budziski, Znak postępowania: BI.271.1.2020.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania pn.: Przebudowa drogi gminnej Poryte -Budziski.

Pytanie 1:
Prosimy o załączenie decyzji pozwolenia na budowę, pozwolenia na wycinkę.

Odpowiedź na pytanie 1:
Zarówno decyzja na wycinkę drzew jak i pozwolenie na budowę są w trakcie procedowania i będą dostarczone Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

Pytanie 2:
Prosimy o załączenie tabeli zjazdów.

Odpowiedź na pytanie 2:
Roboty budowlane na zjazdach należy kalkulować na podstawie rysunków 2.1-2.7 oraz konstrukcji nawierzchni opisanej w opisie technicznym Projektu wykonawczego branży drogowej.

Pytanie 3:
Prosimy o wyjaśnienie do kogo należą materiały z wycinki drzew oraz z robót rozbiórkowych.

Odpowiedź na pytanie 3:
Drewno pozyskane z wycinki drzew należy do Zamawiającego, zaś materiały pozyskane z rozbiórki należą do Wykonawcy.

Pytanie 4:
Na rysunku nr 6.1 i 6.2 „Przekrój poprzeczny pod drogą” zaprojektowano ławę pod przepustem grubości 40 cm z kruszywa naturalnego ulepszonego cementem w ilości 150 kg/m3 stabilizowanego mechanicznie. Natomiast w SST D-03.01.02 Przepust pod koroną drogi z rur HDPE w pkt. 5.3.1 jest mowa o ławie fundamentowej o grubości 20 cm
z kruszywa niewysadzinowego (żwir lub mieszanka) o maksymalnej średnicy ziaren 20 mm. Jednocześnie przedmiar robót poz. 51 mówi o ławie fundamentowej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Prosimy o ujednolicenie zapisów.

Odpowiedź na pytanie 4:
Ławy pod przepustami pod drogą gminną należy wykonać zgodnie z rys. 6.1 i 6.2 Projektu wykonawczego branży drogowej.

Pytanie 5:
Zwracam się z prośbą o udostępnienie edytowalnej wersji oferty na przetarg pn. „Przebudowa drogi gminnej Poryte – Budziski”.

Odpowiedź na pytanie 5:
W załączeniu udostępnia się wersję edytowalną załącznika Nr 3 do SIWZ.

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 2 mar 2020 16:06
Data opublikowania: poniedziałek, 2 mar 2020 16:12
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1016 razy