BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

(dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski”)

Stawiski, dnia 12 grudnia 2019 roku

SGiT.271.1.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski”

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski”.

1. Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza złożona została przez:

Usługi Komunalne „BŁYSK” Marianna Marczyk
ul. Przykoszarowa 22A
18-400 Łomża

UZASADNIENIE WYBORU:
Uzasadnienie faktyczne:

Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu
z postępowania oraz złożył ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu i opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:

1) Kryterium „Łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia” – 60 %,
2) Kryterium „Termin płatności faktury” – 20 %,
3) Kryterium „Aspekt środowiskowy” – 20 %.

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. W prowadzonym postępowaniu ofertę złożył jeden Wykonawca.

Złożonej ofercie przyznano następującą punktację:

Usługi Komunalne „Błysk” Marianna Marczyk
adres: ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża

Punktacja w każdym kryterium:

  • Cena: 60,00 pkt
  • Termin płatności faktury: 20,00 pkt
  • Aspekt środowiskowy: 20,00 pkt

Łączna punktacja: 100,00 pkt

3. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: czwartek, 12 gru 2019 12:49
Data opublikowania: czwartek, 12 gru 2019 12:57
Opublikował(a): Joanna Tyszka
Zaakceptował(a): Joanna Tyszka
Artykuł był czytany: 1185 razy