BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

(dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski")

 

Stawiski, dnia 26 listopada 2019 roku

SGiT.271.1.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski"

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski”:

  • Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia641.520,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia złote).
  • Ofertę w w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 26 listopada 2019 r. do godz. 10:00 złożył jeden wykonawca:

Usługi Komunalne „BŁYSK” Marianna Marczyk
ul. Przykoszarowa 22A
18-400 Łomża

oferując następujące warunki:
a) wykonanie zamówienia za niżej podane ceny:

I.

II.

III.

IV.

V.

Lp

Frakcja odpadów

 Cena brutto za odbiór 1Mg[zł]

Cena brutto za zagospodarowanie 1Mg [zł]

Łączna cena brutto odbioru i zagospodarowania 1Mg [zł]

1.

odpady niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 200301

275,00 zł

450,00 zł

725,00 zł

2.

papier i tektura

537,70 zł

21,60 zł

559,30 zł

3.

metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe

 537,70 zł

21,60 zł

559,30 zł

4.

szkło

 537,70 zł

21,60 zł

559,30 zł

5.

bioodpady

360,20 zł

 

199,10 zł

 

559,30 zł

6.

odpady niebezpieczne

999,00 zł

4000,00 zł

4999,00 zł

7.

przeterminowane leki

999,00 zł

4000,00 zł

4999,00 zł

8.

chemikalia

999,00 zł

4000,00 zł

4999,00 zł

9.

zużyte baterie i akumulatory

999,00 zł

4000,00 zł

4999,00 zł

10.

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

999,00 zł

2000,00 zł

2999,00 zł

11.

meble i inne odpady wielkogabarytowe

275,00 zł

450,00 zł

725,00 zł

12.

zużyte opony

352,00 zł

648,00 zł

1000,00 zł

13.

odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu w substancji we krwi

999,00 zł

4000,00 zł

4999,00 zł

14.

odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne

276,20 zł

149,80  zł

426,00 zł

15.

odpady tekstyliów i odzieży

374,00 zł

351,00 zł

725,00 zł

 

Łączna cena brutto odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych: 897 302,39 zł (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwa złote 39/100);
b) termin wykonywania w/w zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.;
c) warunki płatności: 30 dni od daty wpływu faktury.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: wtorek, 26 lis 2019 14:54
Data opublikowania: wtorek, 26 lis 2019 15:15
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1230 razy