BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę dróg gminnych w Stawiskach wraz z kanalizacją deszczową”

 

 

Stawiski, dnia 07 listopada 2019 roku

DRG.271.3.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Przebudowę dróg gminnych w Stawiskach wraz z kanalizacją deszczową”

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa dróg gminnych w Stawiskach wraz z kanalizacją deszczową”

1. Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza złożona została przez:

BIK – Projekt Sp. z o.o.

adres: ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

UZASADNIENIE WYBORU:

Uzasadnienie faktyczne:

Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz złożył ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu i opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. Cena brutto - 60 %, Okres gwarancji - 40 %.

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. W prowadzonym postępowaniu ofertę złożył 1 Wykonawca.

Złożonej ofercie przyznano następującą punktację:

BIK – Projekt Sp. z o.o.

adres: ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

Punktacja w każdym kryterium:

  • Cena (C): 60,00 pkt
  • Okres gwarancji (G): 40,00 pkt

Łączna punktacja: 100,00 pkt

3. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

BURMISTRZ STAWISK
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: czwartek, 7 lis 2019 14:47
Data opublikowania: czwartek, 7 lis 2019 14:52
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1068 razy