BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę hali sportowej w Stawiskach

Stawiski, dnia 23 października 2019 roku

VB.271.4.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Budowę hali sportowej w Stawiskach

 

            Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa hali sportowej w Stawiskach:

 

  1. Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza złożona została przez:

Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski

adres: Al. Piłsudskiego 82, 18-400 Łomża

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Uzasadnienie faktyczne:

Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu
z postępowania oraz złożył ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu i opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. Cena brutto - 60 %, Okres gwarancji i rękojmi za wady - 40 %.

 

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

  1. W prowadzonym postępowaniu ofertę złożyło 3 Wykonawców.

Złożonym ofertom przyznano następującą punktację:

Oferta nr 1: „KOLBUD” Spółka jawna Waldemar i Bogumiła Skrodzcy

adres: ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno

Punktacja w każdym kryterium:

  • Cena (C): 59,35 pkt
  • Okres gwarancji i rękojmi za wady (G): 40,00 pkt

Łączna punktacja: 99,35 pkt

 

Oferta nr 2: MERX Sp. z o.o.

adres: ul. Bukowskiego 1/40, 15-066 Białystok

Punktacja w każdym kryterium:

  • Cena (C): 53,43 pkt
  • Okres gwarancji i rękojmi za wady (G): 40,00 pkt

Łączna punktacja: 93,43 pkt

 

Oferta nr 3: Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski

adres: Al. Piłsudskiego 82, 18-400 Łomża

Punktacja w każdym kryterium:

  • Cena (C): 60,00 pkt
  • Okres gwarancji i rękojmi za wady (G): 40,00 pkt

Łączna punktacja: 100,00 pkt

 

      3. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

BURMISTRZ STAWISK

 Agnieszka Rutkowska

Data powstania: środa, 23 paź 2019 16:05
Data opublikowania: środa, 23 paź 2019 16:21
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1347 razy