BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

(dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę hali sportowej w Stawiskach)

Stawiski, dnia 22 sierpnia 2019 roku

VB.271.3.2019

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę hali sportowej w Stawiskach, Znak postępowania: VB.271.3.2019.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania pn.: Budowa hali sportowej w Stawiskach.

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie przedmiarów dotyczących branży budowlanej:

HALA SPORTOWA:

 1. Poz. 6,8,10 przedmiaru - do odległości 5 km, powinna być krotność pozycji 8 (8*0,50km=4 km)
 2. Poz. 115 i 149 - 2 razy uwzględniony jest montaż TURBOWENTÓW szt. 11

ŁĄCZNIK:

 1. Poz. 8,10 przedmiaru - do odległości 5 km, powinna być krotność pozycji 8 (8*0,50km=4 km)
 2. Poz. 33 przedmiaru - do grubości 8 cm, powinna być krotność pozycji 6

PZT:

 1. Poz. 4 - wg opisu zagospodarowania terenu części opisane jako dojazd i miejsca postojowe mają wykop na 55 cm, czyli wartość pozycji powinna być 1528,45 m2, a nie 412,10 m2.

Odpowiedź na pytanie 1:

Hala sportowa:

Ad. 1. Jest to metoda warzona, wynikająca z Katalogów Nakładów Rzeczowych, gdyż faktyczne miejsce składowania ziemi z wykopu oraz odbiorem odpadów zajmuje się gmina.

Ad. 2. Poz. 115 dotyczy wywiewek, natomiast poz. 149 dotyczy turbowentów - przedmiar policzony prawidłowo.

Łącznik:

Ad. 1. Jest to metoda warzona, wynikająca z Katalogów Nakładów Rzeczowych, gdyż faktyczne miejsce składowania ziemi z wykopu oraz odbiorem odpadów zajmuje się gmina.

Ad. 2. Pozycja przedmiarowa przewiduje przyjęcie docelowej gr. 8cm. Przedmiar policzony prawidłowo.

Projekt Zagospodarowania Terenu.

Ad. 1. W pozycji 4, proszę przyjąć wartość 1528,45 m2

 

Pytanie 2:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące przedmiarów branży budowlanej:

HALA SPORTOWA:

 1. Poz. 90 - okna 07, 08, 09 ze względu na rozmiar i bezpieczeństwo użytkowania powinny być w konstrukcji aluminiowej, tym bardziej, że drzwi Dl 6, które łączą się z tymi oknami są aluminiowe. Czy można je zamienić?
 2. Poz. 91 - wg opisu projektu parapety wewnętrzne są grubości 3 cm, wg przedmiaru 4 cm, które przyjąć do wyceny?
 3. Poz. 114 - płyty trapezowe gr. 25 cm z warstwą membrany PVC nie są już obecnie wykonywane oraz sprzedawane. Obecnie stosuje się płyty z wypełnieniem P1R. Czy można zastosować inne rozwiązanie materiałowe, np. zastosowanie płyt warstwowych dachowych z wypełnieniem PIR gr. 16 cm, które spełniają aktualne współczynniki cieplne dla dachu i są dostępne na rynku, np. firmy BALEX, RUKKI, PRUSZYŃSKI?
 4. Czy pozycja 84 i 119 nie dotyczy tego samego? W przekroju dachu nad częścią zaplecza jest tylko 1 warstwa folii parochronnej.

Odpowiedź na pytanie 2:

Hala sportowa

Ad. 1. Będzie to traktowane jako rozwiązanie równoważne.

Ad. 2. Należy wyceniać zgodnie z dokumentacją wykonawczą. Przedmiar jest dokumentem pomocniczym. Grubsze parapety mogą być traktowane jako rozwiązanie równoważne.

Ad. 3. Będzie to traktowane jako rozwiązanie równoważne.

Ad. 4. Nie dotyczą tego samego. W poz. 84 ujęto folię budowlaną odcinającą wylewkę betonową – wynika to z technologii układania wylewek betonowych.

              W poz. 119 ujęto folię parochronną pod warstwą docieplenia.

Pytanie 3:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące przedmiarów branży budowlanej:

HALA SPORTOWA

 1. Okna 10 i 11 zostały w zestawieniu opisane jako PCV o odporności ogniowej EI60 - okna te można wykonać w certyfikowanym systemie aluminiowym, systemy PCV nie mają badań p.poż. Czy można zamienić w przedmiarach?
 2. Dla konstrukcji fasadowych FI do F4 i F6 zalecane jest przez systemodawców zastosowanie szkła hartowanego bezpiecznego jako szyby zewnętrznej zespolenia, natomiast jako szybę wewnętrzną należy zastosować szkło laminowane bezpieczne P2 dla części dachowej w konstrukcjach pionowych wystarczy szyba bezpieczna laminowana 02.
 3. Czy można zastosować szkło bezpieczne laminowane kl. 02 zamiast P2, które jest szkłem antywłamaniowym

Odpowiedź na pytanie 3:

Hala sportowa

Ad. 1. Będzie to traktowane jako rozwiązanie równoważne.

Ad. 2. Należy wyceniać zgodnie z dokumentacją wykonawczą.

Ad. 3. Należy wyceniać zgodnie z dokumentacją wykonawczą.

 

 

ZMIANA TERMINU OTWARCIA I SKŁADANIA OFERT

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający postanawia przedłużyć termin składania ofert do dnia 28 sierpnia 2019r. do godz. 10:00, otwarcia ofert do dnia 28 sierpnia 2019r. do godz. 10:15.

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Rozdział 13 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ust. 19 otrzymuje brzmienie:

 1. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia: nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy; Gmina Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski - OFERTA Budowa hali sportowej w Stawiskach.” Znak postępowania: 271.3.2019. Nie otwierać przed dniem 28 sierpnia 2019r. do godz. 10:15.

Rozdział 14 SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

 1. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 28 sierpnia 2019r. do godz. 10:00
  w siedzibie Zamawiającego: Urzędu Miejskiego w Stawiskach adres: Plac Wolności 13/15
  18-520 Stawiski – Punkt Obsługi Klienta.

Uwaga: Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w ust. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 sierpnia 2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie: Urzędu Miejskiego Stawiski adres: Plac Wolności 13/15 18-520 Stawiski, pokój nr 2.

Rozdział 22 POSTANOWIENIA UMOWY ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

 1. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze Umowy, tj.: zmiany dotyczących terminu wykonania robót budowlanych, zakresu tych robót lub wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, które możliwe są w sytuacji wyjątkowej w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych, wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych, klęsk żywiołowych, wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca, zmian w dokumentacji technicznej, rezygnacji z części robót, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona. Zmiany umowy nie mogą naruszać ustawy - Prawo zamówień publicznych i mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie aneksów do niniejszej umowy. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy:
  1) w razie zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, stosownie do zmiany tej stawki w odniesieniu do robót objętych nową stawką;
  2) w razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za  pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
  3) w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
  4) w razie zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 z późn. zm.), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
 2. Wykonawca przed terminem podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający etapy wymienione w §3 ust. 1 wzoru umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). Zatwierdzony przez Zamawiającego Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania przedmiotu zamówienia będzie stanowił załącznik nr 3 do umowy.

Zaktualizowany wzór umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

 

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 22 sie 2019 13:35
Data opublikowania: czwartek, 22 sie 2019 13:53
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1389 razy