BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rewitalizacja parku w Stawiskach, Znak postępowania: VB.271.1.2019.

Stawiski, dnia 12 lipca 2019 roku

VB.271.1.2019

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rewitalizacja parku w Stawiskach, Znak postępowania: VB.271.1.2019.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania pn.: Rewitalizacja parku w Stawiskach:

 

Pytanie 1:

Proszę doprecyzować sposób wykonania tablicy przy pomniku. Jeżeli ma być ona wmontowana w płytę granitową , mam rozumieć będzie na tym samym poziomie co płyta granitowa- to szkło antywłamaniowe nie nadaje się do użytkowania - by po nim chodzić. W projekcie nie uwzględniono źródła oświetlenia dla tablicy. Ilość i wielkość liter ma znaczenie dla wyceny kosztów wykonania tablicy.

Proszę o dokładny projekt wykonania tablicy przy pomniku.

Odpowiedź na pytanie 1:

Treść napisu na płycie informacyjnej przy pomniku zostanie doprecyzowane w trakcie realizacji zamówienia. Płyta nie będzie podświetlana i nie jest wymagane szkło. Napis może być wygrawerowany w płycie granitowej lub w formie liter kutych. Do ustalenia w trakcie realizacji z wybranym kamieniarzem.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

 

Rozdział 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Po pkt 14, dodaje się pkt 15, który otrzymuje brzmienie:

 

  1. Informacje o wymaganiach związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy:

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj. pracowników wykonujących prace ogólnobudowlane.

2) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umowy/umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji.

4) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudniania pracowników świadczących dane prace na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)) za każdego pracownika niezatrudnionego na podstawie umowy o pracę i wykonującego prace, oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności.

5) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Data powstania: piątek, 12 lip 2019 11:06
Data opublikowania: piątek, 12 lip 2019 11:08
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1198 razy