BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę hali sportowej w Stawiskach, Znak postępowania: VB.271.2.2019.

Stawiski, dnia 10 lipca 2019 roku

VB.271.2.2019

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę hali sportowej w Stawiskach, Znak postępowania: VB.271.2.2019.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania pn.: Budowę hali sportowej w Stawiskach.

Pytanie 1:

W związku z ukazaniem się w/w przetargu uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia.

 1. Wedle definicji pojęcia równoważności, pojęcie to oznacza tyle, co mający równą wartość, równe znaczenie z czymś. Wskazuje to, że równoważnymi są produkty lub rozwiązania, które odpowiadają względem jakości produktom lub rozwiązaniom wskazanym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zatem wykazanie równoważności nie polega na dowodzeniu, że zaoferowany produkt jest lepszy, czy też nie jest gorszy niż ten, którego konkretnie wymaga Zamawiający, ale że umożliwia uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych. Wnosimy zatem o rozszerzenie konkurencyjności dla przedmiotowego postępowania i dopuszczenie systemu sportowej podłogi z nawierzchnią drewnianą prestiżowego niemieckiego producenta, firmy HARO, których użytkownikami są między innymi takie hale, NETTO Arena w Szczecinie, TAURON Arena w Krakowie, ATLAS Arena w Łodzi, SPORT Arena w Łódź, Hala Podpromie w Rzeszowie, czy też Kaunas Arena w Kownie, które mają możliwość organizowania rozgrywek na najwyższym, światowym i olimpijskim poziomie.
 2. Mając na względzie powyższe, Zamawiający poprzez określenie „parkiet drewniany” nie sprecyzował, czy w tym pojęciu również mieszczą się sportowe panele drewniane z warstwą użytkową min 3,6 mm z drewna litego. Właściwością oferowanego przez nas drewna warstwowego jest to, że przy mniejszej grubości jest stabilniejsze i bardziej odporne na obciążenie od typowego parkietu z drewna litego. Klepka z drewna litego (np. pobny jak zaprojektowany) musi mieć grubość nawet 20-23 mm, bo inaczej by się zwichrował pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych. Jednak jego faktyczna warstwa użytkowa sięga maksymalnie 1 mm nad pióro wpust tj około 3-4 mm. Panele warstwowe są znacznie mniej podatne na wszelkie zmiany wilgotnościowe panujące w hali. Wnosimy zatem o dopuszczenie do postępowania systemu sportowej podłogi prestiżowego niemieckiego producenta, firmy HARO z panelem z drewna warstwowego, która spełnia wszystkie wymagania normy PN-EN 14904.
 3. Zamawiający nie określa gatunku i klasy drewna, co może spowodować zastosowanie drewna BUKOWEGO, które jest niestabilne wymiarowo już przy niewielkich zmianach wilgotności powietrza w hali. Różne gatunki drewna liściastego posiadają cechy fizyczne bardzo się od siebie różniące. Jedną z takich cech jest wrażliwość na wilgoć, tj. odkształcenia sorpcyjne drewna. Niektóre gatunki drewna liściastego, np. drewno bukowe są znacznie bardziej wrażliwe na działanie wilgoci, a tym samym odkształcenia, które powstają wskutek działania wilgoci są znacznie większe niż w przypadku innych gatunków, które również spełniają warunek bycia drewnem liściastym. Szczególnie wrażliwe na parametry wilgotnościowe są klepki z drewna litego, które są wykonane z jednego kawałka tarcicy drewnianej, a co za tym idzie, włókna są skierowane tylko i wyłącznie w jednym kierunku. Panele z drewna warstwowego są bardziej trwałe, gdyż włókna drewna w poszczególnych warstwach są ułożone względem siebie prostopadle, a tym samym rozszerzają się i kurczą w stopniu niewielkim kontrując wzajemnie swoje ruchy. Tej zalety drewno lite nie posiada. W efekcie Zamawiający naraża się na szybką degradację podłogi sportowej. W związku z powyższym, mając na względzie dobro Użytkownika, jak i racjonalne gospodarowanie środkami pieniężnymi wnioskujemy o dopuszczenie technologii opierającej się na zastosowaniu paneli z drewna warstwowego oraz wybór konkretnego gatunku drewna - rekomendujemy dębowe lub klon kanadyjski, które to gatunki charakteryzują się wysoką odpornością na działanie wilgoci zawartej w powietrzu, a tym samym gwarantują niezawodność na długie lata użytkowania podłogi sportowej.
 4. Czy zamawiający oczekuje lepszej jakościowo podłogi typ A4 (wg normy PN-EN 14904), i czy Zamawiający będzie na etapie realizacji wymagał potwierdzenia - przed wbudowaniem materiału - że podłoga jest lepszego typu A4?
 5. Drewno wykorzystywane do produkcji podłóg sportowych można podzielić na klasy na podstawie jego cech wizualnych i jakościowych. Najlepsza jakościowo jest klasa I, która się charakteryzuje brakiem I, sęków, zmurszeń, co skutkuje dużą estetyką podłogi wykonanej z materiału takiej klasy. Na rynku istnieją również produkty wykonywane z drewna klasy niższej, gorszej jakościowo tj. klasy II oraz klasy III. Zamawiający nie precyzując wymagań odnośnie klasy materiału daje pełną dowolność potencjalnym oferentom w odniesieniu do zastosowanej na etapie realizacji klasy drewna. Czy Zamawiający zatem będzie wymagał zastosowania podłóg sportowych wykonanych z elementów o klasie I, najlepszej jakościowo, czy też dopuszcza możliwość zastosowania elementów klasy II lub III, które są gorsze jakościowo?
 6. Czy Zamawiający dopuszcza, aby konstrukcja legarowa podłogi pochodziła od innego producenta, niż warstwa wierzchnia (parkiet, panele sportowe itp.), co może spowodować wbudowanie tzw. „składaka” nieznanego pochodzenia? Czy odwrotnie, cały system podłogi sportowej (konstrukcja legarowa wraz z nawierzchnią) ma pochodzić od jednego producenta, który udziela gwarancji na całe rozwiązanie?
 7. Prosimy o wskazanie, czy panel/parkiet sportowy ma być lakierowany ręcznie po jego zamontowaniu w hali, czy ma posiadać warstwę lakieru fabrycznie nanoszonego w procesie produkcji? Lakierowanie ręczne na miejscu budowy stwarza znaczne zagrożenie dla Inwestora, gdyż nie da się zachować idealnych warunków w miejscu budowy (pył, owady i inne zanieczyszczenia mogą przyklejać się do schnącej (kilkanaście godzin) warstwy lakieru. Ponadto warstwa lakieru nie jest wówczas równomierna na całej powierzchni podłogi sportowej.
 8. Podłoga sportowa jest jednym z najważniejszych elementów w tego typu inwestycji, a doprecyzowanie kwestii rodzaju podłogi i jej właściwości ma wpływ na wysokość ceny wskazanej w ofercie.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie:

Czy Zamawiający będzie wymagał zastosowania w pełni certyfikowanej podłogi sportowej składającej się z wierzchniej warstwy z paneli dwuwarstwowych o gr. 12,6 mm, w których wykończenie stanowi warstwa litego drewna z dębu lub klonu kanadyjskiego o grubości 3,6 mm w gatunku 1, fabrycznie lakierowanej spełniającej wszystkie normy PN EN 14904, a warstwa spodnia panela ze sklejki liściastej brzozowej oraz sklejkowej ( liściastej ) warstwie sprężystej o wym. 175 mm x 12 mm posadowionej na elastycznej warstwie pianki poliuretanowej.

Przedstawiony system drewnianej podłogi posiada następującą wymaganą prawem dokumentację:

 1. Deklaracja właściwości użytkowych DWU na podstawie obowiązkowej normy PN EN 14 904
 2. Higiena PZH
 3. Certyfikat FIBA - poziom najwyższy światowej federacji koszykówki
 4. Amortyzacja systemu - najwyższa poziom A4.

Tego typu podłogi użytkowane są w dużej ilości hal sportowych, w tym w najbardziej prestiżowych, jak: Atlas Arena, Sport Arena, Tauron Arena, Ergo Arena, Azoty Arena i wiele innych.

Tego typu podłoga sportowa w pełni wyczerpuje, a nawet przewyższa wymagania stawiane przed profesjonalnymi podłogami sportowymi montowanymi w halach sportowych.

Prosząc o udzielenie odpowiedzi w zakresie wykonania podłogi sportowej w sali gimnastycznej.

Odpowiedź na pytanie 1:

Przedstawione przez Państwa rozwiązanie można uznać za równoważne. Na tym etapie procedowania z tytułu konkurencyjności ofert proszę ofertować zgodnie z załączoną dokumentacją, sugerując się wzorem umowy wykonywania robót budowlanych, zał. nr 8 do SIWZ.

 

Pytanie 2: W załączonym przedmiarze branży elektrycznej nie uwzględniono wykonania uziomu fundamentowego. Czy Zamawiający udostępni poprawiony przedmiar?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający udostępnia w załączeniu poprawiony/uzupełniony przedmiar oraz projekt wykonawczy.

 

Pytanie 3: W przedmiarze branży elektrycznej „Teren” przewidziano budowę 9 szt. słupów oświetleniowych, natomiast w projekcie wykonawczym zaprojektowano więcej słupów. Prosimy o numery słupów, które należy wybudować.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający udostępnia w załączeniu poprawiony/uzupełniony przedmiar oraz projekt wykonawczy. W projekcie wykonawczym opis dotyczy także projektowanych słupów na boisku – 11 słupów, które nie jest przedmiotem zamówienia, w terenie należy zaprojektować 9 słupów.

 

Pytanie 4: Zamawiający wymaga złożenia kosztorysów ofertowych sporządzonych w oparciu o załączone przedmiary jako załącznik do oferty. W związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami między przedstawionymi przedmiarami a Projektem Technicznym na podstawie odpowiedzi na zadane pytania oraz analizy Dokumentacji Technicznej, Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie.

 1. Czy kosztorys ofertowy należy sporządzić w oparciu o zamieszczone przez Zamawiającego przedmiary, czy w oparciu o przedmiary wynikające z zapytań do treści SIWZ i zgodności z Projektem Technicznym.
 2. Jak należy wykazać w kosztorysie ofertowym roboty nie ujęte w zamieszczonym przedmiarze, a wynikające z zapytań i analizy Projektu Technicznego.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający udostępnia w załączeniu kosztorysy ofertowe dla każdej z branż, uwzględniające już poprawione przedmiary robót.

 

Pytanie 5 W przedmiarze dotyczącym Łącznika do budynku szkoły brak pozycji dotyczącej wycieraczek do obuwia (2 szt.). Czy należy je uwzględniać w ofercie (kosztorysie ofertowym)? Jeśli tak to proszę o wymiary.

Odpowiedź na pytanie 5:

Proszę uwzględnić zgodnie z uzupełnieniem do PW. W łączniku wycieraczki w ilości 4 szt.

 

Pytanie 6: W przedmiarze dotyczącym Łącznika do budynku szkoły brak pozycji dotyczącej daszków nad drzwiami (2 szt.). Czy należy je uwzględniać w ofercie (kosztorysie ofertowym)? Jeśli tak to proszę o wymiary.

Odpowiedź na pytanie 6:

Proszę uwzględnić zgodnie z uzupełnieniem do PW.

 

Pytanie 7: W przedmiarze dotyczącym Łącznika do budynku szkoły brak orynnowania? Czy uwzględniać orynnowanie w ofercie (kosztorysie ofertowym)? Jeśli tak to jakie?

Odpowiedź na pytanie 7:

Tak, proszę uwzględnić zgodnie z uzupełnieniem do PW. Orynnowanie systemowe, rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej. Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej (7szt.).

 

Pytanie 8: W przedmiarze dotyczącym Hali Sportowej brak drabiny zewnętrznej. Czy uwzględniać ją do oferty (kosztorysu ofertowego)?

Odpowiedź na pytanie 8:

Tak, należy uwzględnić.

 

Pytanie 9: W przedmiarze dotyczącym Hali Sportowej w przedmiarze są tylko 3 kratki do obuwia. Czy kratki trzeba wbudować przy wszystkich drzwiach (6 szt)? Proszę również o podanie wymiarów kratek.

Odpowiedź na pytanie 9:

Proszę uwzględnić zgodnie z uzupełnieniem do PW.

 

Pytanie 10: W przedmiarze dotyczącym Hali Sportowej brak pozycji dotyczącej daszków nad drzwiami (6 szt.). Czy należy je uwzględniać w ofercie (kosztorysie ofertowym)? Jeśli tak to proszę o wymiary.

Odpowiedź na pytanie 10:

Tak, proszę uwzględnić zgodnie z uzupełnieniem do PW.

 

Pytanie 11: W przedmiarze dotyczącym Hali Sportowej jest poz. 131 „Montaż wyłazu dachowego”. W projekcie oraz w zestawieniu stolarki nie uwzględniono wyłazu dachowego. Czy uwzględniać go do oferty (kosztorysu ofertowego)? Jeśli tak to proszę o podanie wymiarów.

Odpowiedź na pytanie 11:

Nie należy uwzględniać wyłazu dachowego. W związku z montażem drabiny nie występuje.

 

UWAGA!

Zamawiający w załączeniu udostępnia poprawioną i uzupełnioną dokumentację w odpowiedzi na wszystkie otrzymane pytania od potencjalnych Wykonawców, w szczególności poprawione projekty wykonawcze w każdej z branż. PW Architektury i akustyki obejmuje także zmianę paneli akustycznych ściennych stosowanych na hali sportowej.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

BURMISTRZ STAWISK

Agnieszka Rutkowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 10 lip 2019 14:57
Data opublikowania: środa, 10 lip 2019 15:16
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1277 razy