BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 3 ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę hali sportowej w Stawiskach, Znak postępowania: VB.271.2.2019.

  Stawiski, dnia 08 lipca 2019 roku

VB.271.2.2019

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę hali sportowej w Stawiskach, Znak postępowania: VB.271.2.2019.

            Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania pn.: Budowę hali sportowej w Stawiskach.

Pytanie 1:

Czy drzwi w osi E` pozostają istniejące czy podlegają wymianie ze względu na strefę przeciwpożarową?

Odpowiedź na pytanie 1:

Drzwi w osi E` pozostają istniejące.

 

Pytanie 2: Wpłynęły do Zamawiającego pytania odnośnie nawierzchni poliuretanowej boiska sportowego wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni do skoku w dal.

Odpowiedź na pytanie 2:

Boisko sportowe wielofunkcyjne, bieżnia lekkoatletyczna oraz skocznia do skoku w dal nie są przedmiotem niniejszego zamówienia.

 

Pytanie 3: Prosimy o uzupełnienie:

Projekt wykonawczy konstrukcji - brak rys. K-26 <wylewki żelbetowe w poziomie stropu nad parterem (WLŻ-1.10)>

Odpowiedź na pytanie 3:

Rys. K-26 w załączeniu.

 

Pytanie 4: Na których ścianach zewnętrznych należy wykonać elewację wg typu 3 z wykończeniem z płyt włókno-cementowych wg opisu technicznego do projektu wykonawczego?

Brak w rysunkach elewacji tego typu wykończenia, jak również odzwierciedlenia w przedmiarach robót budowlanych.

W części graficznej (na rys. A-8, A-9, A-10, A-11) projektu wykonawczego jak i w przedmiarach robót występują jedynie: płyty warstwowe i tynk cienkowarstwowy jako wykończenie elewacji.

Brak jest wykończenia zewnętrznego budynku w technologii „elewacji wentylowanej” z płytami włókno-cementowymi.

Odpowiedź na pytanie 4:

Przyjąć płyty warstwowe i tynk cienkowarstwowy jak w dokumentacji technicznej.

 

Pytanie 5: Czy okna sali gimnastycznej o symbolach O7,O8,O9 wykonać jako aluminiowe wg ust.8 ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE pkt Stolarka budowlana Opisu Technicznego do PW cz. architektoniczna?

Ponadto prosimy o korektę sposobu otwierania tych okien. Okna są montowane na wysokości +3,27 od poziomu podłogi, w związku z tym możliwe jest zastosowanie wyłącznie skrzydeł uchylnych z poziomu podłogi w pierwszym od dołu pakiecie szybowym.

Odpowiedź na pytanie 5:

Do oferty należy przyjąć profile wzmocnione z PCV lub równoważne z aluminium (do ustalenia po dostarczeniu przez wykonawcę konkretnego wykazu stolarki od konkretnego producenta). Przewidzieć okna uchylne i rozwieralne do bieżącej eksploatacji (w celach konserwacji, mycia).

 

Pytanie 6: Czy okien stałych (fix) o symbolach O2 ,O3 montowanych w siłowni nie powinno się wykonać jako aluminiowe z uwagi na  gabaryty?

Odpowiedź na pytanie 6:

Nie, nie powinno.

 

Pytanie 7: Prosimy o uzupełnienie Projektu wykonawczy konstrukcji i projektu wykonawczego architektury na budowę hali sportowej wraz z rozbudową łącznika z budynkiem szkoły o:

 a) brak szczegółów wykonawczych (rysunków konstrukcji) rdzeni łącznika RŻ6 i RŻ7 oraz zestawienia stali zbrojeniowej

Odpowiedź: Proszę stosować się do rysunków K-14.1 oraz K-14.2.

 b) brak przekroju łącznika w miejscach połączenia z istniejącym budynkiem szkoły. W jaki sposób połączyć dobudowywany łącznik z budynkiem szkoły (od fundamentu po dach łącznika)?

Prosimy o detale styku łącznika z budynkiem szkoły w miejscu gdzie jest DS oraz gdzie jest PS.

Odpowiedź: Proszę stosować się do opisu technicznego w zakresie dylatacji oraz rys. A-1.

 c) brak rzutu konstrukcji dachu łącznika oraz zestawienia płatwi stalowych dachu łącznika (kształtownik IPE 160) i brak pozycji na te elementy (dostawa i montaż) w przedmiarze robót budowlanych łącznika

Odpowiedź: Projekt wykonawczy rys. K-6.

 d) brak rysunków konstrukcji - rzutu budynku hali w poziomie wieńców attyk (brak możliwości sprawdzenia poprawności przedmiarów)

Odpowiedź: W celu wykonania prawidłowej wyceny nie ma potrzeby dostarczenia w/w rysunku, gdyż powinno to wynikać z powszechnej wiedzy i wiedzy zawartej w PW.

 e) brak rysunków (rzutów, przekroi) hali sportowej i łącznika z zaznaczonymi typami ścian zewnętrznych (typ 1, typ 2, typ, 3) i wewnętrznych według ust. 7 WARSTWY PRZEGRÓD BUDOWLANYCH Opisu technicznego do projektu wykonawczego architektury.

Odpowiedź: Przegrody opisano na rysunkach, typy opisane są w części opisowej projektu wykonawczego w sposób dostateczny.

 

Pytanie 8: Poz.136 i 137 przedmiaru robót budowlanych: Izolacja cieplna wykonywana granulatem z wełny mineralnej – brak takiego elementu w dokumentacji projektowej w części zapleczowo-gospodarczej. Czego dotyczą te pozycje przedmiaru?

Natomiast projektowana jest izolacja z płyt styropianowych gr. od 25cm do 50cm (ze spadkiem 3%) na płytach kanałowych w części zapleczowo-gospodarczej, której to nie ma w przedmiarach.

Prosimy o wyjaśnienie i sprostowanie przedmiaru robót.

Odpowiedź na pytanie 8:

W ofercie należy przyjąć rozwiązanie zgodne z dokumentacją techniczną. Poz. 136 i 137 przedmiaru robót są błędem pisarskim. Dotyczyły wcześniejszej wersji robót.

 

Pytanie 9: Jaki jest układ warstw dachu w części zapleczowo-gospodarczej?. Jakie płyty żelbetowe gr.27cm ujęto w pozycjach od 84 do 87 a jakie wylewki żelbetowe gr. 12cm w pozycjach 138 i 139 przedmiaru?

 Poz.135 do 141 przedmiaru robót budowlanych – dotyczą warstw dachu w części zapleczowo-gospodarczej w następującym układzie:

− wykończenie dachu: papa bitumiczna termozgrzewalna na warstwie papy wentylacyjnej (poz.140 przedmiaru) oraz warstwa membrany PVC (poz.141 przedmiar);

- wylewka żelbetowa z betonu klasy C20/25 gr.12cm

− izolacja cieplna granulatem z wełny gr. 20cm

− izolacja parochronna z folii polietylenowej gr. 0,2mm;

 Według PW ust7 opisu i rys.A-15 - Warstwy dachu:

− wykończenie dachu: papa bitumiczna termozgrzewalna na warstwie papy wentylacyjnej oraz warstwa membrany PVC;

− izolacja termiczna z płyt styropianowych EPS 100-038 gr. od 25 cm do 50 cm (ze spadkiem 3%);

− izolacja parochronna z folii polietylenowej gr. 0,2mm;

− płyty kanałowe prefabrykowane gr. 24cm / wylewka żelbetowa z betonu klasy C20/25 gr. 24cm;

− tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm;

− sufit podwieszany gr. 42 cm (razem z grubością podwieszenia).

Prosimy o korektę przedmiaru pod względem rodzaju, ilości robót oraz kolejności technologicznej ich wykonania.

Odpowiedź na pytanie 9:

Warstwy dachu przyjąć zgodnie z rysunkiem A-6 Przekrój A-A. Rodzaj, kolejność i ilość wynika z kolejności układania warstw od spodu do góry na podstawie już istniejącej konstrukcji.

 

Pytanie 10: Czy warstwy izolacyjne pokrycia dachu w części zapleczowo-gospodarczej mają być w jakiś sposób mocowane do stropu z płyt kanałowych prefabrykowanych gr. 24cm / wylewek żelbetowych z betonu klasy C20/25 gr. 24cm? Prosimy o uzupełnienie projektu i przedmiaru robót.

Odpowiedź na pytanie 10:

Proponujemy przyjąć rozwiązanie systemowe powszechnie stosowane, np. firmy Bolix, Sto, Caparol, Kreisel itp. Nie ma prawnej konieczności mocowania mechanicznie. Producenci zalecają ze względu na niechlujność wykonania. Taką rzecz należy ustalić ostatecznie w trakcie trwania budowy z konkretnym producentem w zakresie gwarancji na roboty. Podstawą do uzgodnień są karty techniczne uzyskane od producentów, w których są zawarte szczegóły montażu. Jest to nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego. Zwyczajowo tego typu problemy rozwiązuje się na budowie pomiędzy kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru.

 

Pytanie 11: Czy projekt wykonawczy zawiera szczegół połączenia izolacji dachu z izolacją ściany zewnętrznej części zapleczowo-gospodarczej z uwzględnieniem montażu rynny i pasa nadrynnowego i podrynnowego? Prosimy o uzupełnienie projektu i przedmiaru robót.

Odpowiedź na pytanie 11:

Rozwiązanie okapu, montażu rynny, pasa nadrynnowego i podrynnowego jest typowym rozwiązaniem powszechnie stosowanym, do którego wykonania wystarczy podstawowa wiedza techniczna, dlatego też nie ma potrzeby wykonywania detalu. Detal ten generuje się w ramach ostatecznego uzgodnienia sposobu wykonania pokrycia dachu jako całości. Do tego dochodzą również połączenie ze sprzętem, który znajduje się na dachu. Skuteczne rozwiązanie to uzgodnienie pomiędzy kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru podczas budowy. Na etapie ofertowania wiedza zawarta w PW jest dostateczna.

 

Pytanie 12: Gdzie projektowany jest szyb windy, o którego płycie fundamentowej mowa w ust. 5 ZALECENIA WYKONAWCZE opisu technicznego PW konstrukcji i w ust. 1.2 STWiOR?

Odpowiedź na pytanie 12:

Należy nie uwzględniać go, gdyż w wersji ostatecznej jest wyłączony z robót budowlanych.

 

Pytanie 13: Jakiego rodzaju sufity podwieszane mają być wykonane w części zapleczowo-socjalnej? Czy sufity pełne z płyt g-k ( konstrukcja z profili  UD i CD  + płyta GKI gr.12,mm)  malowane farbą lateksową w kolorze białym ( wg opis techniczny ust.8) czy sufity podwieszane kasetonowe z płytami o wymiarach 600x600mm na konstrukcji systemowej T24 (wg poz. 127 przedmiaru)?

Odpowiedź na pytanie 13:

Należy wykonać wg opisu technicznego ust. 8.

 

Pytanie 14: Czy w łączniku należy wykonać sufit podwieszany (brak w przedmiarach)? Jeżeli tak to jakiego rodzaju: Czy sufity pełne z płyt g-k ( konstrukcja z profili  UD i CD  + płyta GKI gr.12,mm)  malowane farbą lateksową w kolorze białym ( wg opis techniczny ust.8) czy sufity podwieszane kasetonowe z płytami o wymiarach 600x600mm na konstrukcji systemowej T24?

Odpowiedź na pytanie 14:

Sufit w łączniku należy wykonać jako podwieszany, zgodnie z opisem technicznym ust. 8.

 

Pytanie 15: Jeżeli wykończenie elewacji łącznika należy wykonać z płyt warstwowych (opis PW architektury ust. 7 i rys. A-7) to czego dotyczy element 1.4.6 przedmiaru robót „elewacje i wykończenie zewnętrzne?

Odpowiedź na pytanie 15:

W poz. 1.4.6 przedmiaru robót należy uwzględnić płyty warstwowe.

 

Pytanie 16: Jak należy wykończyć elewację na cokole łącznika?

Prosimy o uzupełnienie projektu i przedmiaru robót o wykonanie wyprawy z tynku mozaikowego na cokole.

Odpowiedź na pytanie 16:

Elewację na cokole wykonać zgodnie z kolorystyką elewacji, w tym celu zastosowanie tynku mozaikowego w kolorze ciemnoszarym NCS s 4000-N.

 

Pytanie 17: W jaki sposób wykonać obudowy słupów z paneli drewnianych i z jakich paneli(ust.8 opisu technicznego)?

Brak obudowy słupów w przedmiarach i szczegółów wykonawczych w PW. Prosimy o uzupełnienie projektu i przedmiaru robót.

Odpowiedź na pytanie 17:

Słupy należy obudować takimi samymi panelami jak ściany. Specyfikacja i sposób montażu przedstawione są w Zaleceniach dotyczących użycia materiałów dźwiękochłonnych (Opis techniczny cz. architektoniczna).

 

Pytanie 18: Czy ta obudowa drewniana słupów ma być realizowana w miejscu montażu drabinek gimnastycznych, które na tym etapie nie są przedmiotem zamówienia (w osi 15-15)?

Odpowiedź na pytanie 18:

Tak, obudowa słupów ma być realizowana w miejscu montażu drabinek gimnastycznych, co zostało wyjaśnione w Zaleceniach dotyczących użycia materiałów dźwiękochłonnych, pkt 1.3. Ściana boczna hali (przeciwległa do trybun) (Opis techniczny).

 

Pytanie 19: Czy przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie muralu na elewacji południowej (brak szczegółów wykonawczych i pozycji w przedmiarze robót na ten element artystyczny)?

Odpowiedź na pytanie 19:

Poza przedmiotem zamówienia.

 

Pytanie 20: W przedmiarze robót budowlanych „łącznik” brak schodów wewnętrznych i pochylni dla niepełnosprawnych oraz ich balustrady.

Prosimy o uzupełnieni przedmiaru robót.

Odpowiedź na pytanie 20:

Do wyceny należy przyjąć wg projektu wykonawczego.

 

Pytanie 21: W przedmiarze robót budowlanych „łącznik” brak opaski wokół budynku o szer.50cm z 10cm warstwy tłucznia na geowłókninie.

Prosimy o uzupełnieni przedmiaru robót.

Odpowiedź na pytanie 21:

Opaskę wokół łącznika należy wykonać o szer. 50 cm z 10cm warstwą tłucznia na geowłókninie, zgodnie z projektem wykonawczym.

 

Pytanie 22: Według opisu technicznego do izolacji ław fundamentowych należy stosować papy termozgrzewalne a według przedmiaru zastosowano papy asfaltowe na lepiku. Co jest właściwe?

Odpowiedź na pytanie 22:

Papy termozgrzewalne. Przedmiar stanowi dokument pomocniczy.

 

Pytanie 23: Czy Zamawiający jest w posiadaniu projektu wentylacji podłogi sportowej hali?

Systemowe podłogi sportowe o powierzchni powyżej 400m2 wymagają stosowania wentylacji.

Odpowiedź na pytanie 23:

W projekcie przyjęto rozwiązanie systemowe, które uwzględnia wszystkie niezbędne elementy do jego wykonania i eksploatacji, w tym wentylację, np. firmy Eversport lub równoważnej, gdyż w ten sposób gwarantujemy właściwej jakości podłogę powszechnie stosowaną, dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej, z możliwością uzyskiwania certyfikatów od związków sportowych, a nie wykonywanie podłóg jako indywidualnego wyrobu, gdyż to już jest przeżytek. Tego typu rozwiązania stosuje się przy remontach.

 

Pytanie 24: Czy przedmiotem zamówienia są maty amortyzujące na siłownię?

Brak w przedmiarach

Odpowiedź na pytanie 24:

Maty to wyposażenie, a nie roboty budowlane, dlatego nie ma ich w przedmiarze.

 

Pytanie 25: W siłowni stosowany ma być parkiet dębowy czy klonowy?

Różne zapisy w opisie technicznym

Odpowiedź na pytanie 25:

Może być ten lub ten, jeśli jest to rozwiązanie równoważne. Powinno to wynikać z karty technicznej konkretnego parkietu. Warunki opisane w dokumentacji i specyfikacji technicznej.

 

Pytanie 26: Jaki rodzaj ościeżnic ma być zastosowany do drzwi płytowych?

(Stałe czy regulowane do grubości muru i stalowe czy MDF)

Odpowiedź na pytanie 26:

MDF lub równoważne.

 

Pytanie 27: Poz.6 i 7 przedmiaru robót w zakresie zagospodarowania terenu – Prosimy o specyfikację furtki i bramy (średnica drutu panela, kolor, wymiary furki i bramy, brama rozwierna czy przesuwna, ręczna czy automatyczna)

Odpowiedź na pytanie 27:

W projekcie ujęto rozwiązanie systemowe dopuszczone do obrotu na polskim rynku. Poniżej rysunek poglądowy. Brama rozwierna, ręczna, wyposażona w zamek oraz rygiel. Wykonana ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo, kolor w nawiązaniu do istniejącego ogrodzenia. Średnica drutu panela ok. 1,5 cm, w nawiązaniu do istniejącego ogrodzenia.

Furtka o szer. 100 cm, wys. 145cm. Brama o szer. 500 cm, wys. 145cm.

 

Pytanie 28: Poz.6 i 7 przedmiaru robót w zakresie zagospodarowania terenu - Jakie rośliny należy nasadzić (rodzaj, wielkość, ilość w sztukach)?

Odpowiedź na pytanie 28:

Poz. 6 i 7 przedmiaru robót mówią o montażu furtki i bramy. Dokumentacja nie obejmuje sadzenia roślin. Zgodnie z dokumentacją należy obsiać teren trawą, żywopłoty z krzewów pospolitych np. irga błyszcząca, forsycja lub inne krzewy powszechnie stosowane na żywopłoty ogólnie dostępne na Podlasiu (rośliny bezpieczne dla dzieci).

 

Pytanie 29: Czy należy wycenić opaskę budynku z kostki brukowej i obrzeży 100x20x6 szerokości 50cm?

Brak w przedmiarach

Odpowiedź na pytanie 29:

Tak, należy ująć je w ofercie, dotyczy hali sportowej.

 

Pytanie 30: Czy w ofercie należy wycenić roboty w oparciu o PW na rys. projekt zagospodarowania terenu i przyjąć 9szt. słupów oświetleniowych 6m i 9szt. słupów oświetleniowych 9 m  czy jak w przedmiarze tylko 9szt  słupów oświetleniowych 6m.

Odpowiedź na pytanie 30:

Należy przyjąć zgodnie z PW - w tym wypadku 9szt słupów 6m oraz 11szt słupów 9m.

 

ZMIANA TERMINU OTWARCIA I SKŁADANIA OFERT

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający postanawia przedłużyć termin składania ofert do dnia 17 lipca 2019r. do godz. 10:30.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Rozdział 13 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY pkt 19 otrzymuje brzmienie:

  1. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia: nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy; Gmina Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski - OFERTA Budowa hali sportowej w Stawiskach.” Znak postępowania: 271.2.2019. Nie otwierać przed dniem 17 lipca 2019r. do godz. 10:45.

Rozdział 14 SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

  1. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 17 lipca 2019r. do godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego: Urzędu Miejskiego w Stawiskach adres: Plac Wolności 13/15
    18-520 Stawiski – Punkt Obsługi Klienta.

 Uwaga: Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. 14.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lipca 2019 r. o godz. 10:45 w siedzibie: Urzędu Miejskiego Stawiski adres: Plac Wolności 13/15 18-520 Stawiski, pokój nr 2.

 

 

BURMISTRZ STAWISK

 Agnieszka Rutkowska

 

  

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 8 lip 2019 17:00
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lip 2019 17:14
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1416 razy