BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienie treści SIWZ oraz zmiana terminu otwarcia i składania ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rewitalizacja parku w Stawiskach, Znak postępowania: VB.271.1.2019.

 Stawiski, dnia 08 lipca 2019 roku

VB.271.1.2019

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rewitalizacja parku w Stawiskach, Znak postępowania: VB.271.1.2019.

            Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania pn.: Rewitalizacja parku w Stawiskach.

Pytanie 1: Proszę o wyjaśnienie występujących rozbieżności pomiędzy zamieszczonym projektem budowlanym branży elektrycznej a przedmiarem robót:

  • jaką ilość słupów i opraw, a także opraw gruntowych przyjąć do wyceny?
  • w projekcie są słupy i oprawy firmy ART.-METAL, a w przedmiarze robót firmy ROSA;
  • w projekcie jest kabel do zasilania fontanny, natomiast w przedmiarze nie ma.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zgodnie z projektem i przedmiarem 21 opraw na słupach i 2 oprawy gruntowe. 22 słupy oświetleniowe - na jeden z nich oprawa będzie z demontażu.

W załączeniu aktualny i ostateczny projekt wykonawczy, w którym są słupy i oprawy firmy ROSA oraz rezygnacja z zasilania fontanny.

 

Pytanie 2: W umowie zawarty jest okres gwarancji. Czy do okresu gwarancji należy przyjąć pielęgnację roślin i trawnika?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający nie wymaga, aby do okresu gwarancji przyjąć pielęgnację roślin i trawnika.

 

Pytanie 3: Projekt przewiduje wykonanie i montaż tablicy z betonu in sito.

W projekcie nie podano czy tablica ma być wmontowana w płytę granitową, czy na słupie, nie podano wymiarów płyty, nie podano treści napisu, rozmiaru czcionki.

Odpowiedź na pytanie 3:

Tablica informacyjna przy pomniku o wymiarach 60x100 ma być wmontowana w płytę granitową  - treść napisu do uzgodnienia z Zamawiającym.

 

Pytanie 4:  W par. 6 pkt 6 umowy zawarto wykonanie dwóch tablic. O jakie tablice chodzi, o jakich wymiarach?

Odpowiedź na pytanie 4:

W parku projektowane są dwie tablice: jedna informacyjna o historii miasta, druga zawierająca informacje o życiorysie Aikiba Rubinsteina – znanego szachisty, który urodził się w Stawiskach.

Wymiary tablicy: wysokość – 250cm, szerokość 175cm.

Przykładowa tablica w załączeniu.

 

Pytanie 5:  Istnieje rozbieżność między projektem a przedmiarem robót na prace elektryczne odnośnie oświetlenia parku . W przedmiarze robót brak jest:

2 oprawy gruntowe Philips DBP523 1xCDM-TD150W A GC+ZBP523 MK

9 opraw gruntowych Philips DBP522 1xCDM-T70W MB GC+ZBP523 LBSP

14 opraw gruntowych Philips EFIX STEP MARKER HWP101 PL-C/2P18W INGR

Do wyceny i oferty przyjmujemy ilość opraw zgodną z przedmiarem.

Jeżeli należy przyjąć inaczej, proszę o odpowiedź i zajęcie stanowiska.

Odpowiedź na pytanie 5:

Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem, w załączeniu aktualny i ostateczny projekt wykonawczy.

 

ZMIANA TERMINU OTWARCIA I SKŁADANIA OFERT

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający postanawia przedłużyć termin składania ofert do dnia 17 lipca 2019r. do godz. 10:00.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Rozdział 13 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY pkt 19 otrzymuje brzmienie:

  1. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia: nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy; Gmina Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski - OFERTA „Rewitalizacja parku w Stawiskach” Znak postępowania: 271.1.2019 Nie otwierać przed dniem 17 lipca 2019r. do godz. 10:15.

Rozdział 14 SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

  1. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 17 lipca 2019r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Stawiskach adres: Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski – Punkt Obsługi Klienta.

Uwaga: Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. 14.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lipca 2019r o godz. 10:15 w siedzibie: Urzędu Miejskiego Stawiski adres: Plac Wolności 13/15 18-520 Stawiski, pokój nr 2.

 

 BURMISTRZ STAWISK

 Agnieszka Rutkowska

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 8 lip 2019 13:56
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lip 2019 14:11
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1275 razy