BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stawiski, dnia 15 marca 2019 r.

Zamawiający:
Gmina Stawiski
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski
Znak post.: DRG.271.1.2019

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: Postępowania pn. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Stawiski i jednostek organizacyjnych Gminy Stawiski w okresie 01.04.2019r. – 31.12.2020r.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania.

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę oznaczoną jako oferta nr 1, złożoną przez: ELEKTRA S.A. ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, Oferta była ofertą najkorzystniejszą – uzyskała następującą liczbę punktów w ramach kryterium cena: 60 pkt – 60 pkt, warunki płatności 40 pkt - 40 pkt. Łącznie 100 pkt.

UZASADNIENIE WYBORU:

Uzasadnienie faktyczne:

Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz złożył ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu i opisanych w SIWZ tj. Cena brutto - 60 %, warunki płatności - 40 %.

 

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Oprócz w/w, w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego została złożona również oferta nr 2 przez: ENTRADE Sp. z o.o., ul. Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce. Oferta ta uzyskała następującą liczbę punktów w ramach kryterium cena: 60 pkt- 41,59 pkt, warunki płatności 40 pkt - 40 pkt. Łącznie 81,59 pkt.

 

Zastępca
Burmistrza Stawisk

Iwona Niedźwiedzka

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 15 mar 2019 15:22
Data opublikowania: piątek, 15 mar 2019 15:27
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1485 razy