BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

(dot. postępowania pn.: "Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Stawiskach w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2020r.")

Stawiski, dnia 11 grudnia 2018 roku

ARS.2630.1.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Urząd Miejski w Stawiskach zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 Euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r.  poz. 1986 z późn. zm.), pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Stawiskach w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2020r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stawiski
Plac Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski
tel.: 86 278 55 11
faks: 86 278 55 33
e-mail: sekretariat@stawiski.pl

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Stawiskach”

 1. Zamawiający zamierza korzystać z usług pocztowych polegających na odbiorze przesyłek listowych ze swojej siedziby lub z siedziby Wykonawcy (w przypadku, gdy Wykonawca posiada siedzibę w miejscowości Stawiski) oraz ich dostarczenia do adresatów.
 2. Zamawiający zamierza korzystać z w/w usług w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 3. Zamawiający informuje, że wymaga bezgotówkowego systemu rozliczania za wykonane usługi „z dołu”.
 4. Zamawiający informuje, że:
  a) w roku 2016 liczba przesyłek nadawanych z Urzędu przedstawiała się następująco:
  - przesyłki do 50 g: 5805
  - przesyłki 50 – 100 g: 307
  - przesyłki 100 – 350 g: 123
  - przesyłki 350-1000 g: 14
  - przesyłki powyżej 1 kg: 6
  - paczki: 2
  - usługa potwierdzenia odbioru: 4725
  b) w roku 2017 liczba przesyłek nadawanych z Urzędu przedstawiała się następująco:
  - przesyłki do 50 g: 12
  - przesyłki 50 – 100 g: 1
  - przesyłki do 350 g: 6495
  - przesyłki 350-1000 g: 12
  - przesyłki powyżej 1 kg: 2
  - paczki: 1
  - usługa potwierdzenia odbioru: 5273
 5. Zamawiający wymaga wykonywania przez Wykonawcę usług potwierdzenia odbioru w postaci dostarczania w/w potwierdzenia Zamawiającemu w formie pisemnej (np. druk potwierdzenia odbioru/ list przewozowy) oraz zwrotów przesyłek pocztowych do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy.
 6. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług dostarczania przesyłek
  w Polsce i za granicami kraju.
 7. Forma płatności: przelew w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane będzie w okresie: 02.01.2019 r. – 31.12.2020 r.

V. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Wykonawca złoży ofertę sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 1 – formularzem ofertowym.
 2. Wraz z ofertą należy złożyć propozycję umowy o świadczenie przedmiotowych usług dla Zamawiającego.
 3. Dopuszcza się złożenie oferty:
  - w formie pisemnej skierowanej na adres Zamawiającego: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski,
  - za pośrednictwem faksu: 86 278 55 33
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@stawiski.pl
 4. Ofertę należy złożyć do 18 grudnia 2018 roku do godziny 1100.
 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający powiadomi Oferenta, którego oferta zostanie wybrana o wyniku postępowania oraz określi termin i miejsce zawarcia umowy.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Stawiskach: Magdalena Zabielska pod nr telefonu (86) 278 55 11.

IX. ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz ofertowy.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 11 gru 2018 14:12
Data opublikowania: wtorek, 11 gru 2018 14:25
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1745 razy