BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA TERMINU OTWARCIA I SKŁADANIA OFERT

(dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach)

 

Stawiski, dnia 13 listopada 2018 roku

ORG.271.2.2018

ZMIANA TERMINU OTWARCIA I SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach, Znak postępowania: ORG.271.2.2018.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącą postępowania pn.: Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach.

Zmiana treści dotyczy zmiany terminu otwarcia i składania ofert.

Zamawiający informuje, iż termin prawidłowy skła­da­nia ofert jest do dnia 26 listopada 2018r. do godz. 10:00.

Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Rozdział 13 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

pkt 19 otrzymuje brzmienie:

  1. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia: nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy; Gmina Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski - OFERTA „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach.” Znak postępowania: 271.2.2018 Nie otwierać przed dniem 26 listopada 2018r. do godz. 10:15.

Rozdział 14  SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

  1. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 26 listopada 2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urzędu Miejskiego Stawiski adres: Plac Wolności 13/15 18-520 Stawiski – Sekretariat.

Uwaga: Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. 14.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie: Urzędu Miejskiego Stawiski adres: Plac Wolności 13/15 18-520 Stawiski, pokój nr 20.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 13 lis 2018 15:27
Data opublikowania: wtorek, 13 lis 2018 15:31
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1580 razy