BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy przetargu na: Rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody oraz budowę ujęcia wody w Sokołach, Znak postępowania: SG.271.1.2018.

Stawiski, dnia 26 października 2018 r.

 SG.271.1.2018

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody oraz budowę ujęcia wody w Sokołach, Znak postępowania: SG.271.1.2018.

  

Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 oraz art. 93 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

 zawiadamia

 o unieważnieniu postępowania na Rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody oraz budowę ujęcia wody w Sokołach”.

 

Podstawa faktyczna unieważnienia:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu ceny ofert znacznie przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 2.294.317,31 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z poniższą podstawą prawną.

 

Podstawa prawna unieważnienia:

Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

  

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: piątek, 26 paź 2018 13:57
Data opublikowania: piątek, 26 paź 2018 13:57
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1628 razy