BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski, Znak postępowania: ORG.271.1.2018.

Stawiski, dnia 11 października 2018 roku

ORG.271.1.2018

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski

 

            Gmina Stawiski, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski:

 

 1. Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza złożona została przez firmę:
  ASH Remigiusz Skowroński, ul. Słowackiego 20A, 07-417 Ostrołęka

 UZASADNIENIE WYBORU:

Uzasadnienie faktyczne:

Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz złożył ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu i opisanych w SIWZ tj. Cena brutto - 60 %, Okres gwarancji i rękojmi za wady - 40 %.

 Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 1. W prowadzonym postępowaniu ofertę złożyło 4 Wykonawców. Złożonym ofertom przyznano następującą punktację:

 Oferta nr 1: SANITO Sp. z o.o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa

Punktacja w każdym kryterium:

 • Cena (C): 56,40 pkt
 • Okres gwarancji i rękojmi za wady (G): 40 pkt

Łączna punktacja: 96,40 pkt

 

Oferta nr 2: RZOŃCA sp. z o.o., ul. Żabia 2a, 18-400 Łomża

Punktacja w każdym kryterium:

 • Cena (C): 55,80 pkt
 • Okres gwarancji i rękojmi za wady (G): 40 pkt

Łączna punktacja: 95,80 pkt

 

Oferta nr 3: ASH Remigiusz Skowroński, ul. Słowackiego 20A, 07-417 Ostrołęka

Punktacja w każdym kryterium:

 • Cena (C): 60,00 pkt
 • Okres gwarancji i rękojmi za wady (G): 40 pkt

Łączna punktacja: 100,00 pkt

  

Oferta nr 4: EKOLOGIKA Sp. z o.o., ul. Polna 6, 21-560 Rzeczyca

Punktacja w każdym kryterium:

 • Cena (C): 57,07 pkt
 • Okres gwarancji i rękojmi za wady (G): 40 pkt

Łączna punktacja: 97,07 pkt

  3. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

BURMISTRZ STAWISK

 Krzysztof Rafałowski

Data powstania: piątek, 12 paź 2018 17:01
Data opublikowania: piątek, 12 paź 2018 17:05
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1796 razy