BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

(dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody oraz budowę ujęcia wody w Sokołach", Znak postępowania: SG.271.1.2018)

 

Stawiski, dnia 12 października 2018 roku

SG.271.1.2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody oraz budowę ujęcia wody w Sokołach", Znak postępowania: SG.271.1.2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania pn.: "Rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody oraz budowę ujęcia wody w Sokołach".

 

Pytanie 1:

Czy w trakcie prowadzenia robót, należy zapewnić ciągłość dostaw wody do odbiorców? 

Odpowiedź:

Przerwa ciągła w dostawie wody nie może być dłuższa niż 6 godzin oraz nie może występować częściej niż raz na 48 godzin.

 

Pytanie 2:

Prosimy o uszczegółowienie zapisu Umowy: § 8, Pkt 16. Cyt.: ”Nie są objęte gwarancją, szkody powstałe wskutek: normalnego zużycia prac objętych gwarancją, siły wyższej, wad powstałych po okresie obowiązywania gwarancji.”

Czy zapis „normalnego zużycia prac objętych gwarancją” dotyczy również urządzeń montowanych przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zapis § 8 pkt. 16 dotyczy również urządzeń montowanych urządzeń przez Wykonawcę.

 

Pytanie 3:

Wnosimy o zmianę treści wadliwych zapisów SIWZ: Rozdziału 4 Pkt. 9, cyt.: „W okresie gwarancji Zamawiający wymaga prowadzenia serwisu przez Wykonawcę w ramach zaproponowanej ceny za wykonanie całości zadania. W zakresie prowadzenia serwisu zawierają się wszystkie czynności związane z okresowymi przeglądami instalacji wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia i wymianą niezbędnych jego elementów w celu zachowania pełnego okresu gwarancyjnego”.

Odpowiedź:

Postanowienia Rozdziału 4 pkt 9 SIWZ pozostają bez zmian. Przepis art. 578 kc nie zawiera zakazu wprowadzania do postanowień gwarancyjnych umowy ustaleń, zgodnie zasadą swobody zawierania umów art. 353¹ kc.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: piątek, 12 paź 2018 14:36
Data opublikowania: piątek, 12 paź 2018 14:41
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1552 razy