BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja w sprawie listy osób zakwalifikowanych do uczestniczenia w drugim przetargu ustnym ograniczonym

Stawiski, dnia 11 września 2018r.

GN.6870.53.2018

INFORMACJA
w sprawie listy osób zakwalifikowanych do uczestniczenia w drugim przetargu ustnym ograniczonym

 

Ogłoszeniem Nr GN.6870.53.2018 Burmistrza Stawisk z dnia 08 sierpnia 2018 r., został ogłoszony drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski:

 

lp Oznaczenie, opis nieruchomości, Nr  KW Powierzchnia nieruchomości w  ha, rodzaj  użytku, klasa Przeznaczenie nieruchomości Cena wywoławcza  nieruchomości w przetargu wynosi w zł Wysokość wadium 20 % ceny wywoławczej w  zł termin wpłaty wadium Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej w  zł Termin, miejsce przetargu
1 2 2 4 5 6 7 8
1. Poryte
Działka oznaczona numerem 128
Niezabudowana
Księga wieczysta
LM1L/00027928/6

0,6900

Rodzaj użytków-Bz

 

Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski działka będąca przedmiotem przetargu położona jest na obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej

15 000,00 3 000,00 150,00 14 września 2018r.
godz. 10:00
Urząd Miejski
w Stawiskach
sala nr 1
2. Jurzec Szlachecki Działka oznaczona numerem 48
Niezabudowana
Księga wieczysta
LM1L/00028065/5
0,3500

Rodzaj użytków-N

Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski działka będąca przedmiotem przetargu położona jest na obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej 7 500,00 1 500,00 80,00 14 września 2018r.
godz. 11:30
Urząd Miejski
w Stawiskach
sala nr 1
3. Hipolitowo Działka oznaczona numerem 50
Niezabudowana
Księga wieczysta
LM1L/00028978/8
0,3700

Rodzaj użytków-K

Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski działka będąca przedmiotem przetargu położona jest na obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej 7 500,00 1 500,00 80.00 14 września 2018r.
godz. 13:00
Urząd Miejski
w Stawiskach
sala nr 1

 

Warunkiem zakwalifikowania się do przetargu było złożenie w terminie do dnia 10 września 2018r. do godz. 15:30 następujących dokumentów: 

  1. Pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Stawiskach w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości. (wzór nr 1)
  2. Oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art. 7 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego (art. 7 ust. 5 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego), poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), z każdej z gmin, na terenie której położone są nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa; (wzór nr 2)
  3. W przypadku, gdy rolnik posiada gospodarstwo rodzinne, położone na terenie więcej niż jednej gminy - oświadczenia o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego (art. 7 ust. 5 pkt. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego); (wzór nr 3)
  4. Zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
  5. Dokumentów potwierdzających kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012r. poz. 109) lub oświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji rolniczych (wzór nr 4);
  6. Oświadczenia, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (wzór nr 5);

W wyznaczonym terminie nikt nie złożył wymaganych dokumentów.

 

Komisja przetargowa:

  1. Przewodniczący - Małgorzata Chodnicka
  2. Członek - Iwona Niedźwiedzka
  3. Członek - Grzegorz Malinowski
  4. Członek - Agnieszka Obrycka

Zatwierdził:  

Burmistrz Stawisk
Krzysztof Rafałowski

 

 

Data powstania: środa, 12 wrz 2018 19:29
Data opublikowania: środa, 12 wrz 2018 19:34
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1687 razy