BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienie treści SIWZ Nr 2 oraz informacja o zmianie terminu otwarcia i składania ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski, Znak postępowania: ORG.271.1.2018.

Stawiski, dnia 06 września 2018 roku

ORG.271.1.2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Nr 2

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski, Znak postępowania: ORG.271.1.2018.

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania pn.: „Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie kolektora słonecznego o budowie absorbera / układu hydraulicznego – aluminium / miedź oraz współczynniku strat max 0,19 W/ m2K2 i temperaturze stagnacji max. 209 st.C, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający pozostawia wymóg wykonania kolektorów z jednorodnych materiałów. Układ orurowania oraz  płyta absorbera wykonane winny być z materiałów jednorodnych tzn.  miedzi lub aluminium Jednorodność zastosowanych materiałów ma znaczący wpływ na wydłużenie bezawaryjnej pracy kolektora z uwagi na korzyści jakie generuje zastosowanie tego rozwiązania min. mniejszą podatność na korozje. elektrochemiczną. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

 

Pytanie 2:

Zamawiający wymaga, aby absorber był wykonany z miedzi, nie dopuszczając powszechnie stosowanego rozwiązania jakim jest absorber aluminiowy. Z punktu widzenia trwałości kolektora słonecznego bardzo istotne znaczenie ma materiał z którego wykonane jest orurowania absorbera. Orurowanie kolektora słonecznego powinno być wykonane z miedzi w celu zapewnienie maksymalnej trwałości, poprzez zastosowanie materiału o wysokiej odporności na korozję elektrochemiczną. Absorbery miedziano-aluminiowe, tj. z płytą z aluminium oraz orurowaniem miedzianym stosowane są niemal we wszystkich obecnie produkowanych kolektorach słonecznych, co uznawane jest za rynkowy standard technologiczny. Prosimy o doprecyzowanie wymogów i podanie zakresu równoważnego rozwiązania, w celu wypełnienia obowiązków Zamawiającego wynikających z art.7. ust.1, art. 29 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). Należy nadmienić, że obecnie produkowane kolektory z płytą absorbera wykonaną z miedzi stanowią poniżej 5% i dotyczy to wyłącznie producentów, którzy nie wdrożyli technologii spawania laserowego umożliwiającej uzyskanie wysokiej jakości trwałego połączenia pomiędzy różnymi metalami. Wnosimy, aby na wzór innych podmiotów realizujących identyczne projekty w trybie zamówień publicznych Zamawiający dopuścił do zastosowania zarówno absorbery wykonane z miedzianego orurowania, łączonego z płytą miedzianą lub aluminiową, każdorazowo w technologii spawania laserowego.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający pozostawia wymóg wykonania kolektorów z jednorodnych materiałów. Układ orurowania oraz  płyta absorbera wykonane winny być z materiałów jednorodnych tzn.  miedzi lub aluminium. Jednorodność zastosowanych materiałów ma znaczący wpływ na wydłużenie bezawaryjnej pracy kolektora z uwagi na korzyści jakie generuje zastosowanie tego rozwiązania min. mniejszą podatność na korozje elektrochemiczną.

 

Pytanie 3:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł wymóg temperatury stagnacji na poziomie max 206°C. Zwracamy uwagę, że powyższy wymóg nie wynika z żadnych wymogów technicznych jak również z żadnych obiektywnych potrzeb Zamawiającego, ponieważ temperatura stagnacji nie jest parametrem decydującym o wydajności czy też trwałości zarówno kolektorów słonecznych jak i całej instalacji. Prosimy, aby na wzór innych podmiotów realizujących identyczne projekty w trybie zamówień publicznych, Zamawiający zrezygnował z wymogu parametru temperatury stagnacji lub potwierdził, że nie ogranicza jego wartości od góry, i tym samym dopełnił zasady zachowania uczciwej konkurencji w postepowaniu.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający pozostawia wymóg zgodnie ze SWIZ.

 

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania zbiornik 200 l o następujących powierzchniach wężownic, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych parametrów wymaganych w dokumentacji technicznej:

  1. powierzchnia wężownicy solarnej nie mniejsza niż 1 m2,
  2. powierzchnia wężownicy C.O. nie mniejsza niż 0,7m2.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

 

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania zawór antyoparzeniowy o zakresie temp. 35-60°C z króćcami przyłączeniowymi minimum ¾” i kvs=1,5 m3/h, pod warunkiem, że wykonawca zapewni rozwiązanie umożliwiające wykonywanie okresowych przegrzewów rurociągów, aż do punktów czerpalnych, np. poprzez zastosowanie dodatkowego obejścia takiego zaworu.

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

 

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, że licznik ciepła ma być rozumiany jako funkcja regulatora solarnego w postaci „licznika ciepła”, realizowana w oparciu o przepływomierz elektroniczny zamontowany w grupie i wskazujący na wyświetlaczu sterownika aktualny przepływ nośnika ciepła.

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający poprzez pojęcie licznika rozumie funkcję w regulatorze solarnym.

 

Pytanie 7:

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg zapisu danych na karcie mikroSD lub SD dotyczący sterownika solarnego oznacza funkcję zapisu danych w pamięci sterownika z możliwością ich późniejszego zdalnego odczytu on-line, na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu, w tym na urządzeniu mobilnym.

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

 

Pytanie 8:

Zamawiający w opisie przedmiotu Zamówienia wymaga zastosowania zbiorników z izolacją bezfreonową. Zwracamy uwagę, że Polsce nie ma zakazu dotyczącego wykorzystania systemu opartego o HFO ((związki chlorowcowe) a system oparty na HFO posiada duże lepsze parametry termiczne niż system wody. Dodatkowo aby spełniać bardzo restrykcyjne wymogi co do klas ErP zbiorniki muszą być izolowane w dwóch systemach HFO (związki chlorowcowe). W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie do udziału w postepowaniu zbiorników o niskiej zawartości chlorowców, które są obecnie standardem na rynku.

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

 

Pytanie 9:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do postępowania kolektor, którego absorber wykonany jest z aluminium.

Uzasadnienie: Większość polskich producentów obecnie oferuje kolektory z aluminiowym absorberem (właściwie nie znaleźliśmy nikogo kto oferowałby jeszcze miedziany absorber). Poza tym nie ma to znaczenia czy materiałem jest miedź czy aluminium, jeśli zamawiający określił minimalne parametry strat i sprawności optycznej, na które to wpływ ma rodzaj zastosowanego surowca.

Odpowiedź na pytanie 9:

Zamawiający pozostawia wymóg wykonania kolektorów z jednorodnych materiałów. Układ orurowania oraz  płyta absorbera wykonane winny być z materiałów jednorodnych tzn.  miedzi lub aluminium.

 

Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do postępowania zasobnik o pojemności 200l z wężownicą kotłową o powierzchni wymiany 0,7m2

Uzasadnienie: Proponowana powierzchnia wymiany jest wystarczająca do efektywnego przekazywania energii cieplne do wody użytkowej a każde ponadstandardowe oczekiwania wpływają tylko i wyłącznie na cenę zasobnika.

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie – powierzchnia wężownicy C.O. nie mniejsza niż 0,7m2.

 

 

ZMIANA TERMINU OTWARCIA I SKŁADANIA OFERT

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Za­ma­wia­ją­cy postanawia prze­dłu­żyć ter­min skła­da­nia ofert do dnia 12 września 2018r. do godz. 10:00

 

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

 

Rozdział 13 pkt 19 otrzymuje brzmienie:

  1. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia: nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy; Gmina Stawiski pl. Wolności 13/15 18-520 Stawiski

OFERTA – „Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski” Znak postępowania: ORG.271.1.2018 Nie otwierać przed dniem 12 września 2018r. do godz. 10:15.

 

Rozdział 14 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

  1. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 12 września 2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urzędu Miejskiego Stawiski adres: Plac Wolności 13/15 18-520 Stawiski – Sekretariat.

Uwaga: Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. 14.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 września 2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie: Urzędu Miejskiego Stawiski adres: Plac Wolności 13/15 18-520 Stawiski, pokój nr 20.

 BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 6 wrz 2018 16:10
Data opublikowania: czwartek, 6 wrz 2018 16:17
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1548 razy