BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski, Znak postępowania: ORG.271.1.2018.

Stawiski, dnia 04 września 2018 roku

ORG.271.1.2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski, Znak postępowania: ORG.271.1.2018.

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania pn.: „Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski”.

Pytanie 1:

Zamawiający ustalił termin realizacji zamówienia na dzień 25.11.2018r. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 10.09.2018r. termin związania z ofertą upłynie dnia 10.10.2018r., niemożliwe staje się wyprodukowanie, dostarczenie i zamontowanie tak dużej liczby instalacji. Chcielibyśmy zaznaczyć, że aktualnie prowadzonych jest jednocześnie kilkadziesiąt postępowań, których zakres prac jest tożsamy z zakresem zamówienia prowadzonym przez Gminę Stawiski. Ze względu na krótkie terminy realizacji w tych zakresach firmy wykonawcze nie składają ofert. Postępowania nie są rozstrzygane. Ze względu na natłok prac brakuje firm wykonawczych i podwykonawczych we wszystkich branżach. Trudności z terminową realizacją zamówień wynikają również w dużej mierze z braków magazynowych u producentów materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania instalacji.

Chcielibyśmy również podkreślić, że tak ukształtowany zakres terminów realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego w stosunku do obowiązków Wykonawcy z istoty swej wprowadza brak symetrii we wzajemnych prawach i obowiązkach stron, co jest istotne z punktu widzenia zasad współżycia społecznego i zasady swobody umów, wynikającej z art. 353 1 Kc., która stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie, ani zasadom współżycia społecznego.

Tym samym w żądanie od Wykonawcy wykonania określonej części zobowiązania pozostające w rażącej dysproporcji czasowej w stosunku do pozostałej części zobowiązania, stanowiącej o jego kompletności, w warunkach niemożliwych do wykonania, pozostaje w sprzeczności z możliwością nałożenia na Wnioskodawcę kary umownej za niedotrzymanie (opóźnienie), niemożliwych do dotrzymania terminów wykonania zobowiązania, a także pozostaje w sprzeczności z oceną tego zobowiązania pod kątem przesłanek z art. 58 § 2 Kc.

W związku z powyższym wnioskujemy o ustalenie realnego terminu wykonania zamówienia do dnia 31.05.2019 r.

 

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje, że zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 25.11.2018r.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: środa, 5 wrz 2018 12:00
Data opublikowania: środa, 5 wrz 2018 12:29
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1558 razy