BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadanie pod nazwą ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stawiski”.

Stawiski, dnia 28 sierpnia 2018 r.

OŚR.604.2.2.2018

ZAPYTANIE  OFERTOWE

na zadanie pod nazwą

,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stawiski”.

 

Burmistrz Stawisk zaprasza do złożenia ofert cenowych na zadanie pod nazwą ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stawiski”.

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm).

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Stawiski
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski
NIP 2910224677
e-mail: sekretariat@stawiski.pl
tel.86 278 55 11, fax 86 278 55 33
adres strony internetowej: bip.stawiski.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze, załadunku, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest, jakimi są płyty azbestowo - cementowe stosowane w budownictwie z terenu gminy Stawiski w ilości szacunkowej ok.119 Mg. Podana ilość wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem niniejszego zamówienia określona została szacunkowo. Wartość ta w czasie trwania umowy może ulec zmianie ze względu na kwotę dofinansowania zaproponowaną na realizację zadania oraz na skutek wykonania dokładnego ważenia. Waga 1m2 płyty azbestowo-cementowej wynosi 13,5 kg (zgodnie z regulaminem WFOŚiGW w Białymstoku). Zamawiający zastrzega, iż ilość punktów adresowych oraz ilość wyrobów zawierających azbest może ulec zmianie, a Wykonawcy w takim przypadku nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 2. W ramach prac wykonane zostanie pakowanie, ważenie odpadów, załadunek, transport odpadów niebezpiecznych z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwienia, rozładunek
  i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn.zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 r, poz.1973) - ,,Karta przekazania odpadu’’. Odbiór azbestu z posesji mieszkańców gminy nastąpi bez względu na jego postać oraz sposób i miejsce składowania.
 3. Wykonawca przy realizacji robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649).
 4. Przed rozpoczęciem prac (w terminie co najmniej 7 dni) Wykonawca powinien dokonać zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu- zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
  2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn.zm.) oraz stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1089 z późn.zm.). Kopie zgłoszenia musi dostarczyć niezwłocznie Zamawiającemu.
 5. Usługi Wykonawca świadczyć będzie własnym sprzętem i przy pomocy własnych materiałów.
 6. Wykonawca zobowiązany jest ustalić z właścicielami posesji termin wykonania prac. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej harmonogram realizacji zadania zawierający termin wykonania prac na poszczególnych posesjach uzgodniony z właścicielami (posiadaczami) nieruchomości.
 7. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej nieruchomości, z których usunięto wyroby azbestowe przed i po wykonaniu prac, następnie przekazania jej w formie elektronicznej wraz z opisami Zamawiającemu.
 8. Ważenie wyrobów zawierających azbest bezpośrednio na każdej posesji przy odbiorze z nieruchomości. Okoliczność zważenia wyrobów i ich waga winny być potwierdzone podpisami przedstawiciela Wykonawcy wykonującego tę czynność oraz właściciela (posiadacza) nieruchomości.
 9. Potwierdzenie przyjęcia odpadu od właściciela nieruchomości (protokół odbioru odpadu) sporządzony w dwóch egzemplarzach; dla odbierającego wyroby azbestowe zawierające azbest celem przekazania do Urzędu Miejskiego w Stawiskach, drugi dla właściciela nieruchomości.
 10. Udokumentowanie przekazania odpadu na składowisko – miejsce unieszkodliwiania (karta przekazania odpadu na składowisko) kopia karty (do wglądu oryginały) przekazania odpadów zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz.1973), oryginały kart przekazania odpadów dostarczone zostaną właścicielom nieruchomości wymienionym, w załączniku do umowy.
 11. Oświadczenie Wykonawcy zadania o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczania terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
  2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn.zm.).
 12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zdarzeń i wypadków, a także za zniszczenia własności prywatnej spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.
 13. Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien zapewnić także:
  a) organizację poszczególnych etapów związanych z wykonaniem usługi i zabezpieczenie placu, na którym usługa jest wykonywana,
  b) oczyszczenie terenu z azbestu i pyłu azbestowego oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu prac, na dowód czego przedstawi pisemne oświadczenie Właścicieli posesji.
 14. Wykonawca musi posiadać zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych wskazane w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn.zm.) lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ww. ustawy oraz wykonywać go zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 15. W czasie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową:
  a) karty przekazania odpadów potwierdzających zebranie, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest,
  b) pisemne protokoły podpisane przez właścicieli posesji objętej protokołem, stwierdzające:
      - uporządkowanie terenu po wykonaniu usługi,
      - w czasie realizacji usługi nie wyrządzenia szkód.
  c) protokół przekazania wyrobów azbestowych Wykonawcy,
  d) zbiorcze zestawienie posesji, rodzaju usługi oraz ilości uzyskanego odpadu,
  e) dokumentację fotograficzną dla każdej posesji, przed i po wykonaniu usługi w wersji elektronicznej (płyta CD lub inny nośnik danych).

Zadanie będzie realizowane zgodnie z przedstawionym wykazem posesji przekazanym Wykonawcy przez Zamawiającego jako załącznik do umowy.

W związku z tym, że usługa wymaga ważenia odebranych wyrobów azbestowych, ważenia należy dokonywać w dniach i godzinach pracy tutejszego urzędu, tj. od poniedziałku do piątku, od godziny 730 -1530. Punkt ważenia oraz koszty korzystania z niego zapewnia Wykonawca we własnym zakresie.

III. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie należy zrealizować do dnia 19 października 2018 r.

IV. Informacja dotycząca płatności.

Zadanie realizowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Płatność za realizację zadania płatna w dwóch ratach, tj.66,67% w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury, pozostała kwota w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.

V. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien złożyć do oferty:

 1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – zgodnie z załączonym wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 wraz z załącznikami 2-7 stanowiącymi integralną część oferty.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawianego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej – wydruk lub wskazanie adresu strony internetowej, na której się on znajduje.
 3. Wykonawca dokonujący prac związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z póżn.zm.) lub na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r .poz. 1987) lub przez Wykonawcę wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r, poz. 1987) – do oferty załącza stwierdzoną za zgodności z oryginałem kopię wskazanego zezwolenia.

VI. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest inspektor Małgorzata Dąbkowska, tel. 86 278 50 50; e-mail m.dabkowska@stawiski.pl.

 VII. Miejsce składania ofert.

 1. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
  Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, w terminie do dnia 07.09.2018 r. do godz. 1000.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
 3. Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, zaadresowana do Zamawiającego oraz opisana następująco:
  Urząd  Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski
  Oznakowana następująco:
  OFERTA ,"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stawiski"
  Nie otwierać przed 07.09.2018 r. godz.1000.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.09.2018 r. godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13.
 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Przed upływem terminu składnia ofert można zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny.

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT.
 2. Wartość cenową podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca odbywać się będą w złotych polskich.
 5. Oferty zostaną ocenione w dwóch etapach. W pierwszym etapie oferty zostaną ocenione pod względem wymogów formalnych określonych w zapytaniu ofertowym. Oferty nie spełniające wymagań określonych w ustawie i zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone. Oferty, które będą spełniać wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym poddane zostaną ocenie na podstawie kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu.
 6. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny. Maksymalnie w kryterium „cena" można uzyskać 100 punktów, które zostaną przyznane ofercie z najniższą ceną. Każda oferta o cenie wyższej otrzyma proporcjonalnie mniej punktów według wzoru:

            najniższa cena brutto z badanych ofert
  C = --------------------------------------------------- x 100 pkt
            cena brutto oferty badanej

 7. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała największą ilość punktów spośród ofert nie odrzuconych.

IX. Informacje dodatkowe.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

Załączniki:

 • Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy,
 • Załącznik Nr 2–7 oświadczenia do niniejszego zapytania ofertowego.
Data powstania: wtorek, 28 sie 2018 12:54
Data opublikowania: wtorek, 28 sie 2018 13:17
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1733 razy