BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert

dot. zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych".

Stawiski, dnia 11 maja 2018 r.

GMINA STAWISKI
Plac Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

ARS.271.1.2018

dot. zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych.

INFORMACJA
z otwarcia ofert

Gmina Stawiski, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), informuje:

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 160.693,20 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy zł 20/100).
  2. Ofertę w w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 11 maja 2018 r. złożyło 2 Oferentów:

Oferta Nr 1.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

oferując następujące warunki:

A. Część I Zamówienie – NIE DOTYCZY

UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Gminy Stawiski wraz z jednostkami organizacyjnymi”

I. Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, za cenę łączną za okres 36 miesięcy: nie dotyczy zł brutto (słownie złotych nie dotyczy brutto).

B. Termin wykonania zamówienia: od dnia 31.05.2018 r. do dnia 30.05.2021r.

FORMULARZ CENOWY

Lp.

Rodzaj ubezpieczenia

Składka brutto za 12 m-cy

1.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk z rozszerzeniami

-

2.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

-

3.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia

-

4.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

-

Razem składka za 12 m-cy

-

Razem składka za 36 m-cy

-

II. Akceptujemy wszystkie klauzule obligatoryjne od nr 1 do 31 zgodnie z SIWZ

III. Akceptowane klauzule fakultatywne:

Nr klauzuli

Nazwa klauzuli

TAK/NIE

Uwagi

32

Klauzula automatycznego wyrównania sum ubezpieczenia

-

10 pkt

33

Klauzula składowania mienia

-

5 pkt

34

Klauzula nasadzeń

-

5 pkt

35

Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń

-

10pkt

36

Klauzula ubezpieczenia strajków, zamieszek i rozruchów

-

5 pkt

37

Klauzula dodatkowych kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz kosztów ratownictwa

-

10 pkt

38

Klauzula rozmrożenia

-

5 pkt

39

Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji

-

10 pkt

40

Klauzula funduszu prewencyjnego

-

10 pkt

41

Klauzula zniesienia franszyz/udziałów własnych

-

10 pkt

42

Klauzula ubezpieczenia mienia będącego poza ewidencją

-

5 pkt

43

Klauzula 168 godzin

-

10 pkt

44

Klauzula kosztów wymiany zamków i czytników

-

5 pkt

 

IV. Akceptowane klauzule serwisu posprzedażowego:

Nr klauzuli

Nazwa klauzuli

TAK/NIE

Uwagi

1

Klauzula ustanowienia dedykowanego Likwidatora

-

5 pkt

2

Klauzula powiadomienia o szkodzie i przebiegu czynności likwidacyjnych oraz wypłacie odszkodowania

-

5 pkt

3

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania

-

5 pkt

4

Klauzula okolicznościowa

-

10 pkt

5

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka dewastacji o 50%

-

10 pkt

6

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży zwykłej o 50%

-

10 pkt

7

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla przezornej sumy ubezpieczenia o 50%

-

20 pkt

8

Zwiększenie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej o 50%

-

20 pkt

9

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka Zwrot kosztów leczenia związanego z nieszczęśliwym wypadkiem w ubezpieczeniu NNW do 20% Sumy ubezpieczenia

-

15 pkt

W kolumnie „TAK/NIE” w wierszu dotyczącym akceptowanej klauzuli fakultatywnej, serwisu posprzedażowego proszę wpisać słowo „Tak” w  przypadku przyjęcia danej klauzuli lub słowo „Nie” w przypadku nie przyjęcia. Brak słowa „Tak” lub „Nie” uznany zostanie jako niezaakceptowanie danej klauzuli .

- warunki płatności faktury: nie dotyczy.

 B. Część II Zamówienia:

UBEZPIECZENIE następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych GMINY STAWISKI”.

I. Oferujemy wykonanie usługi objętej  zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, za cenę łączną za okres 36 miesięcy: 25 616,40 zł brutto (słownie złotych dwadzieścia pięć tysięcy sześćset szesnaście 40/100 zł brutto).

C. Termin wykonania zamówienia: od dnia 31.05.2018 r. do dnia 30.05.2021r

FORMULARZ CENOWY

Lp.

Rodzaj ubezpieczenia

Składka brutto  za 12 m-cy

1.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Członków Ochotniczych Straży Pożarnych – zakres I

7 433,80 zł

2.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Członków Ochotniczych Straży Pożarnych – zakres II

1  105,00 zł

Razem składka za 12 m-cy

8 538,80 zł

Razem składka za 36 m-cy

25 616,40 zł

II. Akceptujemy wszystkie klauzule obligatoryjne od nr 1 do 2 zgodnie z SIWZ

III. Akceptowane klauzule fakultatywne dla zakresu I:

Nr klauzuli

Nazwa klauzuli

TAK/NIE

Uwagi

1

Klauzula zwrotu kosztów ubezpieczenia – 15%SU

NIE

10 pkt

2

Klauzula zwrotu kosztów ubezpieczenia – 20%SU

TAK

15 pkt

3

Klauzula świadczenie za pobyt w szpitalu

TAK

20 pkt

4

Klauzula oparzenia i odmrożenia – 20%SU

TAK

20 pkt

5

Klauzula zasiłek dzienny

TAK

15 pkt

6

Klauzula świadczenie szpitalne

TAK

20 pkt

IV. Akceptowane klauzule serwisu posprzedażowego:

Nr klauzuli

Nazwa klauzuli

TAK/NIE

Uwagi

1.

Klauzula ustanowienia dedykowanego Likwidatora

NIE

50 pkt

2.

Klauzula powiadomienia o szkodzie i przebiegu czynności likwidacyjnych oraz wypłacie odszkodowania

NIE

50 pkt

W kolumnie „TAK/NIE” w wierszu dotyczącym akceptowanej klauzuli fakultatywnej lub serwisu posprzedażowego proszę wpisać słowo „Tak” w  przypadku przyjęcia danej klauzuli lub słowo „Nie” w przypadku nie przyjęcia. Brak słowa „Tak” lub „Nie” uznany zostanie jako niezaakceptowanie danej klauzuli .

- warunki płatności faktury:  w terminie 21 dni od początku okresu ubezpieczenia

Okres ubezpieczenia: 31.05.2018 – 30.05.2019 w terminie do 21 czerwca 2018r.

Okres ubezpieczenia: 31.05.2019 – 30.05.2020 w terminie do 21 czerwca 2019r.

Okres ubezpieczenia: 31.05.2020 – 30.05.2021 w terminie do 21 czerwca 2020r.

C. Część III Zamówienia:

UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH należących do Gminy Stawiski wraz z jednostkami organizacyjnymi”

I. Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, za cenę łączną za okres trzech lat (36 miesięcy): 136 326,00 zł brutto (słownie złotych: sto trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć 00/100 zł brutto).

Termin wykonania zamówienia: od dnia 31.05.2018 r. do dnia 30.05.2021r, maksymalny okres ubezpieczeń komunikacyjnych do dnia 29.05.2022r.

II. Akceptujemy wszystkie klauzule obligatoryjne od nr 1 do 11 zgodnie z SIWZ

III. Akceptowane klauzule fakultatywne:

Nr klauzuli

Nazwa klauzuli

TAK/NIE

Uwagi

12

Pomoc ubezpieczyciela w zbyciu pozostałości pojazdu

TAK

10 pkt

13

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania

TAK

10 pkt

14

Klauzula przeoczenia

NIE

10 pkt

15

Klauzula naprawy szkód

TAK

10 pkt

16

Klauzula gwarantowanej sumy ubezpieczenia

TAK

20 pkt

17

Klauzula wynajmu pojazdu zastępczego

NIE

20 pkt

18

Klauzula holowania

NIE

20 pkt

IV. Akceptowane klauzule serwisu posprzedażowego:

Nr klauzuli

Nazwa klauzuli

TAK/NIE

Uwagi

1

Klauzula ustanowienia dedykowanego Likwidatora

NIE

50 pkt

2

Klauzula powiadomienia o szkodzie i przebiegu czynności likwidacyjnych oraz wypłacie odszkodowania

TAK

50 pkt

 - warunki płatności faktury: w terminie 14 dni od początku okresu ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów przyjętych do ubezpieczenia.

 

Oferta Nr 2.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – TUW, Biuro Regionalne w Olsztynie, Oddział w Ełku, ul. Moniuszki 3, 19-300 Ełk.

oferując następujące warunki:

A. Część I Zamówienie:

UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Gminy Stawiski wraz z jednostkami organizacyjnymi”

I Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, za cenę łączną za okres 36 miesięcy: 62 367,00 zł brutto (słownie złotych: sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem 00/100 zł brutto).

B. Termin wykonania zamówienia: od dnia 31.05.2018 r. do dnia 30.05.2021r.

FORMULARZ CENOWY

Lp.

Rodzaj ubezpieczenia

Składka brutto za 12 m-cy

1.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk z rozszerzeniami

7 320,00 zł

2.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

2 949,00 zł

3.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia

10 000,00

4.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

520,00 zł

Razem składka za 12 m-cy

20 789,00 zł

Razem składka za 36 m-cy

62 367,00 zł

II. Akceptujemy wszystkie klauzule obligatoryjne od nr 1 do 31 zgodnie z SIWZ

III. Akceptowane klauzule fakultatywne:

Nr klauzuli

Nazwa klauzuli

TAK/NIE

Uwagi

32

Klauzula automatycznego wyrównania sum ubezpieczenia

NIE

10 pkt

33

Klauzula składowania mienia

TAK

5 pkt

34

Klauzula nasadzeń

TAK

5 pkt

35

Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń

TAK

10pkt

36

Klauzula ubezpieczenia strajków, zamieszek i rozruchów

TAK

5 pkt

37

Klauzula dodatkowych kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz kosztów ratownictwa

TAK

10 pkt

38

Klauzula rozmrożenia

TAK

5 pkt

39

Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji

NIE

10 pkt

40

Klauzula funduszu prewencyjnego

NIE

10 pkt

41

Klauzula zniesienia franszyz/udziałów własnych

TAK

10 pkt

42

Klauzula ubezpieczenia mienia będącego poza ewidencją

TAK

5 pkt

43

Klauzula 168 godzin

TAK

10 pkt

44

Klauzula kosztów wymiany zamków i czytników

TAK

5 pkt

 

IV. Akceptowane klauzule serwisu posprzedażowego:

Nr klauzuli

Nazwa klauzuli

TAK/NIE

Uwagi

1

Klauzula ustanowienia dedykowanego Likwidatora

TAK

5 pkt

2

Klauzula powiadomienia o szkodzie i przebiegu czynności likwidacyjnych oraz wypłacie odszkodowania

TAK

5 pkt

3

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania

TAK

5 pkt

4

Klauzula okolicznościowa

TAK

10 pkt

5

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka dewastacji o 50%

NIE

10 pkt

6

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży zwykłej o 50%

TAK

10 pkt

7

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla przezornej sumy ubezpieczenia o 50%

NIE

20 pkt

8

Zwiększenie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej o 50%

NIE

20 pkt

9

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka Zwrot kosztów leczenia związanego z nieszczęśliwym wypadkiem w ubezpieczeniu NNW do 20% Sumy ubezpieczenia

NIE

15 pkt

W kolumnie „TAK/NIE” w wierszu dotyczącym akceptowanej klauzuli fakultatywnej, serwisu posprzedażowego proszę wpisać słowo „Tak” w  przypadku przyjęcia danej klauzuli lub słowo „Nie” w przypadku nie przyjęcia. Brak słowa „Tak” lub „Nie” uznany zostanie jako niezaakceptowanie danej klauzuli .

- warunki płatności faktury:  w terminie 21 dni od początku okresu ubezpieczenia

Okres ubezpieczenia: 31.05.2018 – 30.05.2019 w terminie do 21 czerwca 2018r.

Okres ubezpieczenia: 31.05.2019 – 30.05.2020 w terminie do 21 czerwca 2019r.

Okres ubezpieczenia: 31.05.2020 – 30.05.2021 w terminie do 21 czerwca 2020r.

B. Część II Zamówienia: NIE DOTYCZY

UBEZPIECZENIE następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych GMINY STAWISKI”.

I. Oferujemy wykonanie usługi objętej  zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, za cenę łączną za okres 36 miesięcy: nie dotyczy zł brutto (słownie złotych: nie dotyczy zł brutto).

C. Termin wykonania zamówienia: od dnia 31.05.2018 r. do dnia 30.05.2021r

FORMULARZ CENOWY

Lp.

Rodzaj ubezpieczenia

Składka brutto  za 12 m-cy

1.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Członków Ochotniczych Straży Pożarnych – zakres I 

-

2.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Członków Ochotniczych Straży Pożarnych – zakres II

-

Razem składka za 12 m-cy

-

Razem składka za 36 m-cy

-

II. Akceptujemy wszystkie klauzule obligatoryjne od nr 1 do 2 zgodnie z SIWZ

III. Akceptowane klauzule fakultatywne dla zakresu I:

Nr klauzuli

Nazwa klauzuli

TAK/NIE

Uwagi

1

Klauzula zwrotu kosztów ubezpieczenia – 15%SU

-

10 pkt

2

Klauzula zwrotu kosztów ubezpieczenia – 20%SU

-

15 pkt

3

Klauzula świadczenie za pobyt w szpitalu

-

20 pkt

4

Klauzula oparzenia i odmrożenia – 20%SU

-

20 pkt

5

Klauzula zasiłek dzienny

-

15 pkt

6

Klauzula świadczenie szpitalne

-

20 pkt

IV. Akceptowane klauzule serwisu posprzedażowego:

Nr klauzuli

Nazwa klauzuli

TAK/NIE

Uwagi

1.

Klauzula ustanowienia dedykowanego Likwidatora

-

50 pkt

2.

Klauzula powiadomienia o szkodzie i przebiegu czynności likwidacyjnych oraz wypłacie odszkodowania

-

50 pkt

W kolumnie „TAK/NIE” w wierszu dotyczącym akceptowanej klauzuli fakultatywnej lub serwisu posprzedażowego proszę wpisać słowo „Tak” w  przypadku przyjęcia danej klauzuli lub słowo „Nie” w przypadku nie przyjęcia. Brak słowa „Tak” lub „Nie” uznany zostanie jako niezaakceptowanie danej klauzuli .

- warunki płatności faktury: nie dotyczy.

C. Część III Zamówienia:

UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH należących do Gminy Stawiski wraz z jednostkami organizacyjnymi”

I. Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, za cenę łączną za okres trzech lat (36 miesięcy): 93 291,00 zł brutto (słownie złotych: dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden 00/100 zł brutto).

Termin wykonania zamówienia: od dnia 31.05.2018 r. do dnia 30.05.2021r, maksymalny okres ubezpieczeń komunikacyjnych do dnia 29.05.2022r.

II. Akceptujemy wszystkie klauzule obligatoryjne od nr 1 do 11 zgodnie z SIWZ

III. Akceptowane klauzule fakultatywne:

Nr klauzuli

Nazwa klauzuli

TAK/NIE

Uwagi

12

Pomoc ubezpieczyciela w zbyciu pozostałości pojazdu

TAK

10 pkt

13

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania

TAK

10 pkt

14

Klauzula przeoczenia

TAK

10 pkt

15

Klauzula naprawy szkód

TAK

10 pkt

16

Klauzula gwarantowanej sumy ubezpieczenia

TAK

20 pkt

17

Klauzula wynajmu pojazdu zastępczego

TAK

20 pkt

18

Klauzula holowania

TAK

20 pkt

IV. Akceptowane klauzule serwisu posprzedażowego:

Nr klauzuli

Nazwa klauzuli

TAK/NIE

Uwagi

1

Klauzula ustanowienia dedykowanego Likwidatora

NIE

50 pkt

2

Klauzula powiadomienia o szkodzie i przebiegu czynności likwidacyjnych oraz wypłacie odszkodowania

NIE

50 pkt

 

- warunki płatności faktury: w terminie 14 dni od początku okresu ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów przyjętych do ubezpieczenia.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 11 maj 2018 14:16
Data opublikowania: piątek, 11 maj 2018 14:48
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1773 razy