BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego dotyczącego usług kompleksowego ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych

Stawiski, dnia 08 maja 2018 r.

Gmina Stawiski
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

ARS.271.1.2018

WYKONAWCY

W związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym usług kompleksowego ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych udzielamy odpowiedzi na poniższe pytania: 

CZEŚĆ III – UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY STAWISKI WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI

 1. Prosimy o zgodę na dopisanie zapisu w punkcie 2 dotyczącym likwidacji szkód:

Wykonawca dokonuje oględzin uszkodzonego pojazdu w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia szkody, w przypadku braku oględzin, przyjmuje się zakres uszkodzeń zgodny z protokołem sporządzonym przez Wykonawcę lub warsztat dokonujący naprawy, jednakże brak oględzin w 3 dni nie upoważnia do naprawy pojazdu w przypadku szkody całkowitej.

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie zaproponowanego zapisu tj: jednakże brak oględzin w 3 dni nie upoważnia do naprawy pojazdu w przypadku szkody całkowitej.

CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW  CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY STAWISKI 

 1. Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) z 36 miesięcy na 12.
  Zamawiający nie wyraża zgody.
 2. W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia, prosimy o zgodę na zastosowanie poniższej klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia:

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia /okresu rozliczeniowego, /okresu polisowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie w przypadku:

1)  wysokiej szkodowości z przedmiotowej umowy tj. jeżeli wskaźnik szkodowości z tytułu danej umowy ubezpieczenia:

a) na koniec 9 miesiąca pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 40% dla ryzyk objętych umową; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 9 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego do 9/12 składki należnej za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy,

b) na koniec 9 miesiąca drugiego okresu rozliczeniowego/polisowego przekroczy 40% dla ryzyk objętych umową; wskaźnik szkodowości będzie określony jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych za 21 miesięcy okresu ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego) do 21/24 składki należnej za 24-miesięczny okres ubezpieczenia (12 miesięcy pierwszego okresu rozliczeniowego + 9 miesięcy drugiego okresu rozliczeniowego).

2) istotnej  zmiany  warunków reasekuracyjnych;

3) zmiany zasadniczego profilu działalności przez Ubezpieczającego.

Zamawiający nie wyraża zgody

 1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zapisów nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczyciela.

Zamawiający potwierdza, że w przypadku zapisów nie uregulowanych w SIWZ i załącznikach do SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczyciela.

 1. Dotyczy części II Zadanie 2 UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH - zakres II - prosimy o wykreślenie zapisu „rekompensata z tytułu niezdolności do pracy” oraz potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia dotyczy ustawy o ochronie przeciwpożarowej art. 26 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 pkt 1).

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu „rekompensata z tytułu niezdolności do pracy” oraz potwierdza, że zakres ubezpieczenia dotyczy Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r nr 178 poz. 1380 z póż. zm). art. 26 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1).

 1. Świadczenie Zawał serca i udar mózgu – prosimy o wykreślenie zapisu: „400zł za 1% uszczerbku na zdrowiu”

Zamawiający nie wyraża zgody

 1. Prosimy o udostępnienie aktualnych danych dotyczących przebiegu ubezpieczeń Klienta z 3 ostatnich lat, aktualnych na dzień nie później niż 31.03.2018r.

Zamawiający informuje, że na podstawie przedstawionych zaświadczeń na dzień 28.03.2018r nie wystąpiły szkody z ubezpieczeń wymienionych w części II Zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Stawiski: zakres I i zakres II.

 1. Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 18.05.2018r. godz. 10.00

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

 1. Prosimy o udzielenie informacji o różnicach w zakresie ubezpieczenia Zamawiającego z ostatnich 3 lat w porównaniu do wnioskowanego (franszyz udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu, zakresu ubezpieczenia).

Zamawiający informuje, że w latach 2017-2018 roku mienie było ubezpieczone w zakresie all risc. Franszyzy i udziały własne były zniesione.

W latach 2014 - 2017 mienie było ubezpieczone na ryzykach nazwanych, franszyzy i udziały własne były zniesione w poniższych rodzajach ubezpieczeń:

 1. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 2. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 3. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
 1. Ryzyko katastrofy budowlanej - wnioskujemy wprowadzenie limitu na jedno zdarzenie w wysokości 2 000 000 zł.

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę limitu w klauzuli nr 27 – katastrofy budowlanej.

 1. Wnioskujemy wprowadzenie do umowy „Klauzuli Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów” o treści cyt.:

Klauzula Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Do ważnych powodów należą:

 1. utrata licencji, zezwolenia, koncesji na prowadzenie działalności;
 2. niewyrażenie przez Ubezpieczonego zgody na dokonanie lustracji ryzyka lub utrudnianie jej przeprowadzenia;
 3. wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez Ubezpieczonego odszkodowania lub świadczenia z zawartej z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia;
 4. wypłata odszkodowania przekraczająca wysokość zainkasowanej składki w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem że szkodowość będzie liczona w dziesięciomiesięcznym okresie ubezpieczenia;
 5. istotna potwierdzona stosowną informacją zmiana warunków reasekuracyjnych.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie Klauzuli Wypowiedzenia Umowy z ważnych powodów w poniższej treści:

Klauzula Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Do ważnych powodów należą:

 1. utrata licencji, zezwolenia, koncesji na prowadzenie działalności;
 2. niewyrażenie przez Ubezpieczonego zgody na dokonanie lustracji ryzyka lub utrudnianie jej przeprowadzenia;
 3. wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez Ubezpieczonego odszkodowania lub świadczenia z zawartej z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia;

Klauzula dotyczy wszystkich ryzyk.

Powyższe zmiany i wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców przygotowujących oferty na  wykonanie zamówienia na usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych i stają się integralna częścią SIWZ.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Data powstania: wtorek, 8 maj 2018 18:28
Data opublikowania: wtorek, 8 maj 2018 18:48
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1771 razy