BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadanie pn. „Usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych”

Usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Usług

Ogłoszenie nr 500096998-N-2018 z dnia 02-05-2018 r.

Stawiski:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 553073-N-2018

Data: 30-04-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stawiski, Krajowy numer identyfikacyjny 52883000000, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 278 55 11, e-mail sekretariat@stawiski.pl, faks 86 278 55 33.

Adres strony internetowej (url): www.bip.stawiski.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: I

Punkt:

W ogłoszeniu jest: Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Tak Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

W ogłoszeniu powinno być: Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: I

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie www.bip.stawiski.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Adres: 18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15 Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

W ogłoszeniu powinno być: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak www.bip.stawiski.pl Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności ich treści oraz zabezpieczających ich nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Adres: 18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15 Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 1

W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych Numer referencyjny: Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

W ogłoszeniu powinno być: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych Numer referencyjny: ARS.271.1.2018 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.2

W ogłoszeniu jest: Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Informacje dodatkowe

W ogłoszeniu powinno być: Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. Informacje dodatkowe

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe:

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 2.3

W ogłoszeniu jest: Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

W ogłoszeniu powinno być: Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak

Data powstania: środa, 2 maj 2018 12:58
Data opublikowania: środa, 2 maj 2018 13:17
Opublikował(a): Joanna Tyszka
Zaakceptował(a): Joanna Tyszka
Artykuł był czytany: 1854 razy