BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Ogłoszenie Nr GN.6870.34.2018
 Burmistrza Stawisk
z dnia 07 marca 2018 r. 

O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Burmistrz Stawisk działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 121) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490), ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Stawiski:

Przedmioty przetargów

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży stanowią odrębne pozycje przetargowe

lp

Oznaczenie
opis
nieruchomości,
Nr KW

Powierzchnia
nieruchomości
w ha,
rodzaj użytku
klasa

Przeznaczenie nieruchomości

Cena
wywoławcza  nieruchomości
w przetargu
wynosi
w zł

Wysokość
wadium
20 % ceny
wywoławczej
w  zł
termin
wpłaty wadium

Postąpienie nie mniej
niż  1%
ceny wywoławczej
w  zł

Termin
miejsce
przetargu

1

2

3

4

5

6

7

8

 1.  

Poryte

Działka oznaczona numerem 128

Niezabudowana

Księga wieczysta

LM1L/00027928/6

0,6900

Rodzaj użytków-Bz

 

Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski działka będąca przedmiotem przetargu położona jest na obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej

18 000,00

3 600,00

180,00

12 kwietnia 2018r.

godz. 10:00

Urząd Miejski

w Stawiskach

sala nr 1

 1.  

Jurzec Szlachecki Działka oznaczona numerem 48

Niezabudowana

Księga wieczysta

LM1L/00028065/5

0,3500

Rodzaj użytków-N

Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski działka będąca przedmiotem przetargu położona jest na obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej

9 000,00

1 800,00

90,00

12 kwietnia 2018r.

godz. 11:30

Urząd Miejski

w Stawiskach

sala nr 1

 1.  

Hipolitowo Działka oznaczona numerem 50

Niezabudowana

Księga wieczysta

LM1L/00028978/8

 

0,3700

Rodzaj użytków-K

Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski działka będąca przedmiotem przetargu położona jest na obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej

9 000,00

1 800,00

90.00

12 kwietnia 2018r.

godz. 13:00

Urząd Miejski

w Stawiskach

sala nr 1

Uzasadnienie przetargu ograniczonego

Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją  zmiany przepisów związanych z wejściem w życie ustawy  z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 z późn. zm.). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób tj. osób, które są podmiotami do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust.1 i 2 oraz art.6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r o kształtowaniu ustroju rolnego.  Zgodnie z art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2017r. poz. 121), przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.

Działki będące przedmiotem przetargu stanowią nieruchomości rolne w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Prawo pierwokupu

Prawo pierwokupu w stosunku do przedmiotowej nieruchomości będzie przysługiwało na zasadach określonych w art. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Obciążenia i zobowiązania

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zadłużeń ani nie ma ograniczeń w rozporządzaniu. Nie istnieją żadne niewykonane roszczenia prywatno-prawne osób trzecich a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.

Koszty i opłaty

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność jak: taksa notarialna wraz podatkiem VAT, opłaty sądowe i opłaty za wypisy aktu notarialnego obciążają nabywcę.

Podatek Vat  

Zgodnie z obowiązującym art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2017r., poz. 1221 z późn. zm.) zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane, tak więc sprzedaż nieruchomości rolnej podlega również zwolnieniu od podatku VAT.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży

Skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez uczestnika przetargu, który ten przetarg wygrała jest przepadek wpłaconego wadium.

Dodatkowe informacje:

 1. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Gmina Stawiski nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.
 2. Geodezyjne okazanie granic przez uprawnionego geodetę może nastąpić na wniosek nabywcy za dodatkowa opłatą.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 ze. zm.) nieruchomość rolną może nabyć:

 1. Rolnik indywidualny – osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie może przekraczać 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze, co najmniej od  5 lat zamieszkała w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
 2. Podmioty wymienione  w art. 2a ust.3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
 3. Nabywcą nieruchomości rolnej może być również osoba, nie będąca rolnikiem indywidualnym, pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka na podstawie art. 2a ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego w drodze decyzji administracyjnej.

Warunkiem zakwalifikowania się do przetargu jest złożenie następujących dokumentów: 

 1. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Stawiskach w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości. (wzór nr 1)
 2. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art. 7 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego (art. 7 ust. 5 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego), poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), z każdej z gmin, na terenie której położone są nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa; (wzór nr 2)
 3. W przypadku, gdy rolnik posiada gospodarstwo rodzinne, położone na terenie więcej niż jednej gminy - oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego (art. 7 ust. 5 pkt. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego); (wzór nr 3)
 4. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
 5. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012r. poz. 109) lub oświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji rolniczych (wzór nr 4);
 6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (wzór nr 5);

Wzory w/w dokumentów dostępne są na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl  i www.stawiski.pl., jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków podanych w ogłoszeniu należy składać w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, do 09 kwietnia 2018 r. do godz. 15:30 w zamkniętej i opisanej kopercie, „PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEADAŻ NIERUCHOMOŚCI – DZIAŁKI NUMER …...… POŁOŻONEJ W ……………….”

Warunki i zasady przetargu

 1. Komisja Przetargowa poda do publicznej wiadomości w dniu 10 kwietnia 2018r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach oraz na stronie internetowej bip.stawiski.pl i www.stawiski.pl., listę osób zakwalifikowanych do uczestniczenia w przetargu.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium w pieniądzu, tak, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Miejskiego w Stawiskach nr konta 93 8762 1022 0031 6097 2000 0030 Hexa Bank Spółdzielczy o/Stawiski w nieprzekraczalnym terminie do 05 kwietnia 2018r. - włącznie.
 3. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Stawiski, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.
 4. W celu ustalenia listy uczestników przetargu osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość i obywatelstwo.
 5. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej należy w dniu przetargu dostarczyć wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
 6. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
 7. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego – art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.).
 8. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.
 9. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Burmistrza Stawisk w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Zawarcie umowy

 1. Ustalenie terminu zawarcia umowy notarialnej nastąpi do 21 dni licząc od daty przetargu.
 2. Burmistrz Stawisk zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.
 3. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. 

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskim w Stawiskach od  07 marca 2018r. do 12 kwietnia 2018r na stronnie internetowej www.bip.stawiski.pl. i www.stawiski.pl.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży, można uzyskać, od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach 7.30 – 15.30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, pokój nr 7, tel. 86 278 52 23.

 

B U R M I S T R Z

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 7 mar 2018 15:29
Data opublikowania: środa, 7 mar 2018 15:36
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1955 razy