BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Ogłoszenie Nr GN.6870.33.2018
Burmistrza Stawisk
z dnia 07 marca 2018 r. 

O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Burmistrz Stawisk działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490), ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działki, stanowiącej własność Gminy Stawiski:

Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest działka położona w Sokołach, oznaczonej numerem geodezyjnym 730/1 o pow. 0,0778ha, rodzaj użytków – N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00028062/4.

Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stawiski działka będąca przedmiotem przetargu położona jest na obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Obciążenia i zobowiązania

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zadłużeń ani nie ma ograniczeń w rozporządzaniu. Nie istnieją żadne niewykonane roszczenia prywatno-prawne osób trzecich a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.

Koszty i opłaty

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność jak: taksa notarialna wraz podatkiem VAT, opłaty sądowe i opłaty za wypisy aktu notarialnego obciążają nabywcę.

Podatek Vat  

Zgodnie z obowiązującym art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2017r., poz. 1221 z późn. zm..) zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane, tak więc sprzedaż nieruchomości rolnej podlega również zwolnieniu od podatku VAT.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży

Skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez uczestnika przetargu, który ten przetarg wygrała jest przepadek wpłaconego wadium.

Dodatkowe informacje:

Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów. Gmina Stawiski nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

Cena wywoławcza 5 000,00 zł

Wysokość wadium wynosi 1000, 00 zł

Minimalna wysokość postąpienia 50,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 10 kwietnia 2018r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali nr 1.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest okazanie:

  1. Okazanie dowodu wpłaty wadium,
  2. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,
  3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  4. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego – art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.).

Wadium należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Stawiskach 93 8762 1022 0031 6097 2000 0030 Hexa Bank Spółdzielczy o/Stawiski w nieprzekraczalnym terminie do 05 kwietnia 2018r. - włącznie.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone, w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wpłacone wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu. Ponadto osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty zawarcia umowy notarialnej, koszty sądowe oraz wskazania  nieruchomości.

Przetarg może się odbyć, chociażby do przetargu przystąpił tylko jeden uczestnik spełniający warunki określone w ogłoszeniu. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Informacja taka byłaby podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15. oaz  opublikowana na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl. i www.stawiski.pl.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskim w Stawiskach od  07 marca 2018r. do 10 kwietnia 2018r na stronnie internetowej www.bip.stawiski.pl. i www.stawiski.pl.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży, można uzyskać, od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach 7.30 – 15.30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, pokój nr 7, tel. 86 278 52 23.

 

B U R M I S T R Z

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: środa, 7 mar 2018 15:24
Data opublikowania: środa, 7 mar 2018 15:29
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2018 razy