BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

na opracowanie "Projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na terenie gminy i miasta Stawiski w roku 2018"

Stawiski, dnia 18 grudnia 2017 r.

BI.6730.1.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Stawiski zaprasza do składania ofert na opracowanie "Projektów decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na terenie gminy i miasta Stawiski w roku 2018"

Do udzielenia niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu:

1) projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.),

2) analiz, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz. U. Nr 164, poz. 1588),

3) projektów zmian prawomocnych decyzji, dla terenów położonych na obszarze gminy i miasta Stawiski, jak też innych terenów, jeżeli Burmistrz Stawisk zostanie wyznaczony jako organ lub organ zastępczy do przeprowadzenia postępowania administracyjnego, w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 roku.

II. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy niezbędne do wykonania zamówienia materiały, w tym:

1) kopię wniosku o ustalenie warunków zabudowy lub o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, sporządzonego zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym albo kopię wniosku o zmianę prawomocnej decyzji,

2) kopię mapy zasadniczej w skali 1:500, 1:1000 lub 1:2000 o zakresie obejmującym obszar umożliwiający dokonanie analizy funkcji terenu i cech zabudowy, o której mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1588),

3) wykazy stron postępowania związanego z wydaniem decyzji,

4) wypisy z rejestru gruntów z wyszczególnieniem klasyfikacji gruntów objętych wnioskiem,

5) inne opracowania, opinie, warunki i materiały pomocne w opracowaniu projektu decyzji.

 1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą przy wykonywaniu analiz, o których mowa w pkt. I, podpkt.2.
 2. Niezbędne uzgodnienia projektów decyzji dokonywane będą przez Zamawiającego w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną uprawnioną osobę do wykonania projektu decyzji posiadającą uprawnienia zgodnie z art. 50 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r,.poz.1073 z późn. zm.).
 2. Wykonawca musi wykazać doświadczenie w opracowywaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy.
 3. Wykonawca udowodni spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez złożenie oświadczeń i wykazów zgodnie z treścią wskazaną w formularzu ofertowym oraz załączy referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zadań wykazanych w wykazie.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie kryteriami:
  1) Cena ofertowa brutto (C) – 80%,
  2) Doświadczenie (D) – 20%.

  Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach: P = C+D.

  Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

  Ad.1) Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

                     CN

  C = -------------------------- x 80 pkt

                    COB

  gdzie:

  CN – najniższa zaoferowana cena

  COB – cena całkowita oferty badanej 80%.

  Ad.2) Liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie” – opracowanie projektów decyzji:

  a) Do 20 decyzji – 10 pkt.

  b) Powyżej 20 decyzji – 20 pkt.

 2. W formularzu ofertowym należy podać cenę ryczałtową za wykonanie zamówienia.
 3. Cena ma być wyrażona w polskich złotych.
 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w częściach.
 5. Należy podać cenę brutto.
 6. Cena łączna brutto jest ceną ofertową, która zostanie uwzględniona przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
 7. Cena jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym koszty dojazdów oraz materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia.

V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

 1. Oferty, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, należy: dostarczyć w wersji papierowej do Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy Placu Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, złożyć w pokoju nr 13, na I piętrze budynku.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w roku 2018".
 3. Oferty należy składać w sposób opisany powyżej do dnia 29 grudnia 2017 roku do godz. 10:00.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 29 grudnia 2017 roku o godz. 10:15 w pokoju nr 13.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferty należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do formularza należy załączyć wykaz wykonanych usług (wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego) oraz wykaz osób (wg załącznika nr 3 do zapytania ofertowego).
 2. Do oferty należy dołączyć także stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
 4. Zamawiający odrzuca ofertę:
  1) której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
  2) złożoną przez Wykonawcę niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym.
 5. 5. Okres związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego wykonywania projektów decyzji w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego materiałów określonych w pkt. II .

VIII. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;
  2) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny;
  3) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania;
  4) wezwania Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia ofert dodatkowych zawierających niższe ceny.
 2. Wszelkie zapytania należy kierować na adres: Gmina Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, faksem: 86 278 55 33 bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: wrg-umstawiski@stawiski.pl.
 3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.

IX. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 1. Formularz ofertowy.
 2. Wykaz zrealizowanych zamówień.
 3. Wykaz osób.
 4. Wzór umowy.

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: wtorek, 19 gru 2017 10:17
Data opublikowania: wtorek, 19 gru 2017 10:50
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2282 razy