BIP Gminy Stawiski

ZAPYTANIE OFERTOWE

na opracowanie "Projektu decyzji o warunkach zabudowy na terenie obejmującym działki nr geod. 891/16 i 891/86 położonym w m. Stawiski"

Stawiski, dnia 24 listopada 2017 r.

BI.6730.11.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Stawiski zaprasza do składania ofert na opracowanie „Projektu decyzji o warunkach zabudowy na terenie obejmującym działki nr geod. 891/16 i  891/86 położonym w m. Stawiski

Do udzielenia niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji istniejącego budynku rolniczego na potrzeby uprawy pieczarek, na terenie obejmującym działki nr geod. 891/16 i 891/86 położonym w m. Stawiski. Opracowanie obejmować będzie:
 • projekt decyzji o warunkach zabudowy,
 • analizę warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
 • załączniki graficzne do wyniku analizy,
 • załączniki graficzne do decyzji.
 1. Projekt decyzji winien być opracowany zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073.z póź.zm.).
 2. W przypadku uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia  przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, urbanista wykonuje ponowną decyzję bez dodatkowego wynagrodzenia.
 3. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy wraz z załącznikami jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ,Plac Wolności 13/15,pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:45.

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną uprawnioną osobę do wykonania projektu decyzji posiadającą uprawnienia zgodnie z art. 50 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r,.poz.1073 z późn. zm.).
 2. Wykonawca musi wykazać doświadczenie w opracowywaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy.
 3. Wykonawca udowodni spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez złożenie oświadczeń i wykazów zgodnie z treścią wskazaną w formularzu ofertowym oraz załączy referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zadań wykazanych w wykazie.

III. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie kryteriami:
  1) Cena ofertowa brutto (C) – 80%,
  2) Doświadczenie (D) – 20%.

  Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach: P = C+D.

  Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

  Ad.1)
  Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:
                     CN
  C = -------------------------- x 80 pkt
                    COB
  gdzie:
  CN – najniższa zaoferowana cena
  COB – cena całkowita oferty badanej 80%.

  Ad.2)
  Liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie” – opracowanie projektów decyzji:
  a) Do 20 decyzji – 10 pkt.
  b) Powyżej 20 decyzji  – 20 pkt.

 2. W formularzu ofertowym należy podać cenę ryczałtową za wykonanie zamówienia.
 3. Cena ma być wyrażona w polskich złotych.
 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w częściach.
 5. Należy podać cenę brutto.
 6. Cena łączna brutto jest ceną ofertową, która zostanie uwzględniona przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
 7. Cena jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym koszty dojazdów oraz materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia.

 IV. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

 1. Oferty, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, należy:
  dostarczyć w wersji papierowej do Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy Placu Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, złożyć w pokoju nr 13, na I piętrze budynku.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy”
 3. Oferty należy składać w sposób opisany powyżej do dnia 4 grudnia 2017 roku do godz. 10:00.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 04 grudnia 2017 roku o godz. 10 15 w pokoju nr 13.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferty należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do formularza należy załączyć wykaz wykonanych usług (wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego) oraz wykaz osób (wg załącznika nr 3 do zapytania ofertowego).
 2. Do oferty należy dołączyć także stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
 4. Zamawiający odrzuca ofertę:
  1) której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
  2) złożoną przez Wykonawcę niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym.
 5. Okres związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia:
Od dnia wyboru Wykonawcy -  7 dni .

VII. INFORMACJE DODATKOWE

 1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;
  2) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny;
  3) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania;
  4)wezwania Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia ofert dodatkowych zawierających niższe ceny.
 2. Wszelkie zapytania należy kierować na adres: Gmina Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, faksem: 86 278 55 33 bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: wrg-umstawiski@stawiski.pl.
 3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 1.  Formularz ofertowy.
 2. Wykaz zrealizowanych zamówień.
 3. Wykaz osób.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 24 lis 2017 15:19
Data opublikowania: piątek, 24 lis 2017 15:42
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1091 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.