BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

na opracowanie "Projektu decyzji o warunkach zabudowy na terenie obejmującym działki nr geod. 891/16 i 891/86 położonym w m. Stawiski"

Stawiski, dnia 24 listopada 2017 r.

BI.6730.11.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Stawiski zaprasza do składania ofert na opracowanie „Projektu decyzji o warunkach zabudowy na terenie obejmującym działki nr geod. 891/16 i  891/86 położonym w m. Stawiski

Do udzielenia niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji istniejącego budynku rolniczego na potrzeby uprawy pieczarek, na terenie obejmującym działki nr geod. 891/16 i 891/86 położonym w m. Stawiski. Opracowanie obejmować będzie:
 • projekt decyzji o warunkach zabudowy,
 • analizę warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
 • załączniki graficzne do wyniku analizy,
 • załączniki graficzne do decyzji.
 1. Projekt decyzji winien być opracowany zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073.z póź.zm.).
 2. W przypadku uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia  przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, urbanista wykonuje ponowną decyzję bez dodatkowego wynagrodzenia.
 3. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy wraz z załącznikami jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ,Plac Wolności 13/15,pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:45.

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną uprawnioną osobę do wykonania projektu decyzji posiadającą uprawnienia zgodnie z art. 50 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r,.poz.1073 z późn. zm.).
 2. Wykonawca musi wykazać doświadczenie w opracowywaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy.
 3. Wykonawca udowodni spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez złożenie oświadczeń i wykazów zgodnie z treścią wskazaną w formularzu ofertowym oraz załączy referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zadań wykazanych w wykazie.

III. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie kryteriami:
  1) Cena ofertowa brutto (C) – 80%,
  2) Doświadczenie (D) – 20%.

  Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach: P = C+D.

  Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

  Ad.1)
  Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:
                     CN
  C = -------------------------- x 80 pkt
                    COB
  gdzie:
  CN – najniższa zaoferowana cena
  COB – cena całkowita oferty badanej 80%.

  Ad.2)
  Liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie” – opracowanie projektów decyzji:
  a) Do 20 decyzji – 10 pkt.
  b) Powyżej 20 decyzji  – 20 pkt.

 2. W formularzu ofertowym należy podać cenę ryczałtową za wykonanie zamówienia.
 3. Cena ma być wyrażona w polskich złotych.
 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w częściach.
 5. Należy podać cenę brutto.
 6. Cena łączna brutto jest ceną ofertową, która zostanie uwzględniona przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
 7. Cena jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym koszty dojazdów oraz materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia.

 IV. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

 1. Oferty, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, należy:
  dostarczyć w wersji papierowej do Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy Placu Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, złożyć w pokoju nr 13, na I piętrze budynku.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy”
 3. Oferty należy składać w sposób opisany powyżej do dnia 4 grudnia 2017 roku do godz. 10:00.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 04 grudnia 2017 roku o godz. 10 15 w pokoju nr 13.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferty należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do formularza należy załączyć wykaz wykonanych usług (wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego) oraz wykaz osób (wg załącznika nr 3 do zapytania ofertowego).
 2. Do oferty należy dołączyć także stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
 4. Zamawiający odrzuca ofertę:
  1) której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
  2) złożoną przez Wykonawcę niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym.
 5. Okres związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia:
Od dnia wyboru Wykonawcy -  7 dni .

VII. INFORMACJE DODATKOWE

 1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;
  2) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny;
  3) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania;
  4)wezwania Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia ofert dodatkowych zawierających niższe ceny.
 2. Wszelkie zapytania należy kierować na adres: Gmina Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, faksem: 86 278 55 33 bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: wrg-umstawiski@stawiski.pl.
 3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 1.  Formularz ofertowy.
 2. Wykaz zrealizowanych zamówień.
 3. Wykaz osób.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

 

Data powstania: piątek, 24 lis 2017 15:19
Data opublikowania: piątek, 24 lis 2017 15:42
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2201 razy