BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert

Dot.: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup imiennych biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów do/z placówek oświatowych na terenie gminy Stawiski w okresie 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r. oraz w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020”.

Stawiski, dnia 15 listopada 2017r.

DRG.271.3.2017

dot.: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup imiennych biletów miesięcznych na dowóz i odwóz uczniów do/z placówek oświatowych na terenie gminy Stawiski w okresie 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r. oraz w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020”.

INFORMACJA
z otwarcia ofert

     Gmina Stawiski, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), informuje:

     Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 715.683,14 zł brutto (słownie: siedemset piętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy zł 14/100).

Ofertę w w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 15 listopada 2017r. do godz. 9:30 złożyło 2 Oferentów:

Oferta Nr 1. FASTER Typa Radosław, ul. Mazurska 9/4, 10-519 Olsztyn

oferując następujące warunki:

a) cena oferty brutto: 1 054 889,50 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć zł 50/100);
b) termin wykonywania w/w zamówienia: zamówienie będzie realizowane w okresie 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r. oraz w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020;
c) liczba autobusów rezerwowych – 2 szt.;
d) czas podstawienia autobusu zastępczego – 30 minut;
e) warunki płatności: 21 dni od daty wystawienia.

Oferta Nr 2. Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna, ul. Fabryczna 1, 15-482 Białystok

oferując następujące warunki:

a) cena oferty brutto: 1 099 893,60 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy zł 60/100);
b) termin wykonywania w/w zamówienia: zamówienie będzie realizowane w okresie 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r. oraz w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020;
c) liczba autobusów rezerwowych – 2 szt.;
d) czas podstawienia autobusu zastępczego – 30 minut;
e) warunki płatności: 21 dni od daty wystawienia.

 

BURMISTRZ STAWISK
Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 15 lis 2017 14:24
Data opublikowania: środa, 15 lis 2017 14:38
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1940 razy