BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert

Stawiski, dnia 02 października 2017r.

DRG.271.2.2017

dot.: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania”.

INFORMACJA

z otwarcia ofert

Gmina Stawiski, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), informuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 2 588 260,00 zł brutto (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt zł 00/100).

Ofertę w w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 02 października 2017r. złożyło 2 Oferentów:

Oferta Nr 1. CEZ ESCO Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 61, 00-697 Warszawa

oferując następujące warunki:

a) cena oferty brutto: 2 370 744,14 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści cztery zł 14/100);

b) termin wykonywania w/w zamówienia: zamówienie będzie realizowane w ciągu 10 miesięcy od dnia podpisania umowy;

c) okres gwarancji i rękojmi: 96 miesięcy;

d) redukcja zużycia energii elektrycznej – 86,7 %;

e) warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.

Oferta Nr 2. POLLIGHT Sp. z o. o., ul. Tamka 16 lok. 6/7, 00-349 Warszawa, adres do korespondencji: Al. Ch. Sucha 11 B lok. H2, 00-580 Warszawa

oferując następujące warunki:

a) cena oferty brutto: 4 057 770,00 zł (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt zł 00/100);

b) termin wykonywania w/w zamówienia: zamówienie będzie realizowane w ciągu 10 miesięcy od dnia podpisania umowy;

c) okres gwarancji i rękojmi: 96 miesięcy;

d) redukcja zużycia energii elektrycznej – 75 %;

e) warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 2 paź 2017 15:10
Data opublikowania: poniedziałek, 2 paź 2017 15:18
Opublikował(a): Joanna Tyszka
Zaakceptował(a): Joanna Tyszka
Artykuł był czytany: 2042 razy