BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Stawiski, dn. 26.09.2017 r.

DRG.271.2.2017

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego i dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania".

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) wyjaśniam treść zapytań skierowanych do Zamawiającego:

PYTANIE 10:

„W przypadku zadania związanego z dobudową nowego oświetlenia Zamawiający wskazał określone ilości nowych punktów świetlnych i długości linii zasilających. Podane wartości różnią się w opublikowanym przez Zamawiającego Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Za przykład można podać wskazane przez Zamawiającego ilości mb dwużyłowej linii zasilającej oprawy. W pkt. 1.1.II PFU wartość ta wynosi 39.500 mb, natomiast dalej w pkt. 1.2.2 II widnieje liczba 5.000mb. Liczba nowych punktów oświetleniowych na nowych liniach zmienia się z 88 na 87szt. Liczba punktów oświetleniowych na istniejących słupach zmienia się z 154 na 153szt. Długość linii oświetleniowej dla ścieżki pieszo-rowerowej zmienia się z 1800m i 170m na 1600m. Liczba nowych szafek oświetleniowych SOU zmienia się z 29szt na 25szt. Mimo, iż podane ilości są szacunkowe - proszę o podanie, które z nich są prawidłowe. Jest to istotne przy tworzeniu oferty.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w dniu 18 września 2017 roku dokonał zmiany w SIWZ dotyczącej Rozdziału III. Opis przedmiotu zamówienia pkt 1 ppkt 2 i stosowne informacje zamieścił na stronie BIP Stawiski. Prawidłowe ilości to: łącznie 154 nowe punkty świetlne na istniejących słupach sieci przesyłowej PGE, łącznie 88 nowych punktów świetlnych na nowych liniach (ilość szacunkowa), łącznie 39.500 mb dwużyłowej linii zasilającej oprawy (ilość szacunkowa, łącznie 29 nowych szafek oświetleniowych SOU (ilość szacunkowa) w miejsce dotychczasowych szafek zabudowanych w stacjach transformatorowych (wymóg PGE Dystrybucja SA). 1800 m i 170 m nowej linii oświetleniowej dla ścieżki pieszo-rowerowej w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”.

PYTANIE 11:

„Czy parametry opraw oświetleniowych, które widnieją w Załączniku nr 11 do SIWZ dotyczą również opraw przeznaczonych na dobudowę oświetlenia w gminie Stawiski? W ostatniej kolumnie tabeli Załącznika nr 11 do SIWZ wpisane są tylko ilości opraw, na które będą wymieniane wyłącznie istniejące oprawy.”

Odpowiedź:

„Parametry brzegowe opraw (minimalna skuteczność świetlna, budowa, charakterystyka, certyfikaty itp.) są obowiązujące dla całego zadania, W przypadku dowieszenia opraw oraz budowy nowego oświetlenia Wykonawca dobierze właściwe oprawy pod względem wartości strumienia i mocy, ale spełniających wszystkie wymogi formalne i techniczne zgodnie z opisem w PFU.”

PYTANIE 12:

„W Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wspomniany jest Załącznik nr 12b - Lokalizacja nowych punktów świetlnych na nowych liniach. Zamawiający nie upublicznił tego typu załącznika. Czy oznacza to, iż informacje zawarte w tym załączniku są umieszczone w innym dokumencie? Jeżeli tak, to którym?”

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni załącznik 12b.

PYTANIE 13:

„W par.2 pkt 1 ust. 1.1 Zamawiający zapisał co należy do jego obowiązków:1.1. Przekazanie Wykonawcy jednego egzemplarza posiadanej dokumentacji projektowej. „Proszę o udostępnienie w/w dokumentacji projektowej przed terminem składania ofert”.

Odpowiedź:

Zamawiający przekaże Wykonawcy wybranemu w przetargu posiadane dokumenty dotyczące istniejącej infrastruktury – Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej dla nowych inwestycji, stąd planuje je wykonać w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj". Dokumentacja może dotyczyć np. istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej. Na etapie wyceny zadania nie jest ona potrzebna – w PFU opisano wszystkie wymogi.

PYTANIE 14:

„Czy Zamawiający będzie dokonywał odbiorów części przedmiotu zamówienia opisanego w umowie par. 4 ust. 1 ppkt a i b”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje odbiorów częściowych. Nawet jeżeli na wniosek Wykonawcy taki odbiór nastąpi, to decydujący będzie odbiór końcowy, po wykonaniu całości zadania.

PYTANIE 15:

„Czy po podpisaniu protokołu odbioru częściowego Zamawiający przyjmie od wykonawcy fakturę VAT za wykonaną część zamówienia z harmonogramem płatności na okres 144 miesięcy.”

Odpowiedź:

Zamawiający przyjmie od Wykonawcy tylko jedną fakturę – za wykonanie całości zadania po odbiorze końcowym.

PYTANIE 16:

„Czy Zamawiający posiada zgodę właściciela słupów linii niskiego napięcia na zainstalowanie na nich opraw oświetlenia ulicznego?”

Odpowiedź:

Przed przystąpieniem do prac przez Wykonawcę Zamawiający będzie posiadał tytuł prawny do przeprowadzenia prac.

PYTANIE 17:

„Jeżeli Zamawiający nie posiada zgody na powieszenie opraw na słupach linii niskiego napięcia i zgoda taka nie zostanie wydana to czy taka sytuacja będzie podstawą do rozwiązania umowy?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje sytuacji, w której nie będzie posiadał tytułu prawnego do przeprowadzenia modernizacji.

PYTANIE 18:

„W umowie załączonej do SIWZ w par. 1 ust 1 pkt 2.3 jest zapis o wykonaniu 39 500 m dwużyłowej linii zasilającej natomiast w PFU jest mowa o wykonaniu 5 000 m linii. Proszę o informacje która wartość jest prawidłowa i którą wartość przyjmować do szacowania kosztów inwestycji”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że prawidłowa wartość to 39 500 m dwużyłowej linii zasilającej oprawy (ilość szacunkowa) zastępującej starą linię jednożyłową.

PYTANIE 19:

„W umowie załączonej do SIWZ w par. 1 ust 1 pkt 2.4 jest zapis o wykonaniu 29 szafek a w PFU jest mowa o wykonaniu 25 szafek. Proszę o informacje która wartość jest prawidłowa i którą wartość przyjmować do szacowania kosztów inwestycji”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że prawidłowa wartość to łącznie 29 nowych szafek oświetleniowych SOU (ilość szacunkowa) w miejsce dotychczasowych szafek zabudowanych w stacjach transformatorowych.

PYTANIE 20:

„Czy do wyliczenia zużycia energii elektrycznej po wykonaniu zadania przyjmować całkowitą liczbę opraw przewidzianych do zainstalowania w niniejszym postępowaniu czy jedynie ilość opraw podlegających wymianie. Jest to istotny element podlegający ocenie według kryterium „redukcja zużycia energii”.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje wyliczenia redukcji zużycia energii elektrycznej dla ilości opraw podlegających wymianie. Nowe oprawy nie posiadają danych w postaci dotychczasowego poziomu zużycia, nie można więc dla nich wyliczyć oszczędności. Prosimy o wyliczenia dla 779 opraw podlegających wymianie.

PYTANIE 21:

„Jaki maksymalny procentowy poziom redukcji mocy opraw, dopuszcza Zamawiający w godzinach od 22:00 do wschodu słońca i od zachodu słońca do godziny 18:00?”

Odpowiedź:

Na drogach gminnych i powiatowych Zamawiający dopuszcza w godzinach nocnych (bez porannych) redukcję do 30% wartości nominalnej. Na drogach wojewódzkich do 50% wartości nominalnej. Do godz. 18.00 redukcja nie powinna przekroczyć 60% wartości nominalnej.

PYTANIE 22:

„Czy Zamawiający zgadza się na przeniesienie wierzytelności wynikającej z wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia na wskazany przez Wykonawcę podmiot finansujący.”

Odpowiedź:

Zamawiający deklaruje, że będzie gotowy wyrazić zgodę na cesję wierzytelności wynikającej z realizacji zadania na instytucję finansową o stabilnej sytuacji i ugruntowanej pozycji rynkowej, pod warunkiem zachowania w cesji identycznych parametrów finansowych i czasowych wynikających z faktury i harmonogramu płatności – w szczególności przy zapewnieniu Zamawiającemu takiej samej kwoty miesięcznej spłaty w takiej samej ilości rat i w tych samych terminach płatności, co przedłożona faktura i harmonogram.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 26 wrz 2017 10:29
Data opublikowania: wtorek, 26 wrz 2017 10:45
Opublikował(a): Joanna Tyszka
Zaakceptował(a): Joanna Tyszka
Artykuł był czytany: 1860 razy