BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Stawiski, dn. 19.09.2017 r.

DRG.271.2.2017

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego i  dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie gminy Stawiski wraz z  zapewnieniem finansowania".

     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) wyjaśniam treść zapytań skierowanych do Zamawiającego:

PYTANIE 6:

„Zwracam się z zapytaniem, czy dopuszczacie i przewidujecie Państwo system sterowania oświetleniem ulicznym w związku z planowaną modernizacją oświetlenia ulicznego w Państwa Gminie?”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zastosowania systemu sterowania oświetleniem ulicznym. Redukcja natężenia oświetlenia oraz mocy opraw będzie się odbywała na bazie 5-stopniowej autonomicznej redukcji mocy zaprogramowanej w zasilaczach opraw.

PYTANIE 7:

”Czy realizacja w/w przetargu powiązana z zapewnieniem finansowanie będzie uwzględniana przez Zamawiającego w poziomie zadłużenia Gminy. Jeżeli wartość zamówienia nie będzie wliczana do zadłużenie Gminy – proszę o podanie podstawy prawnej takiej decyzji. Odpowiedź jest istotna dla Oferenta dla oceny ryzyka uczestniczenia w w/w przetargu.’

Odpowiedź:

Pytanie nie dotyczy SIWZ ani dokumentów przetargowych, w związku z czym Zamawiający pozostawia je bez odpowiedzi. Zamawiający informuje jedynie, że kwota wynikająca z realizacji zadania zostanie uwzględniona w WPF.

PYTANIE 8:

„W SIWZ znajduję się zapis „13. zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej: www.bip.elk.gmina.pl wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego” jest odwołanie do innej strony niż strona Zamawiającego www.bip.stawiski.pl. Odpowiedź jest istotna dla Oferenta dla oceny ryzyka uczestniczenia w w/w przetargu.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że prawidłowa strona internetowa zamawiającego to: www.bip.stawiski.pl.

PYTANIE 9:

„Zamawiający określa wagę wartości redukcji zużycia energii elektrycznej w ocenie oferty na 10%. Wartość ta w oczywisty sposób wynika z mocy opraw, które muszą zapewnić parametry oświetlenia zgodne z przywołaną przez Zamawiającego normę PN-EN 13201. Zamawiający w stosunku do opraw podał jedynie referencyjne moce oraz wymóg 5 stopniowej redukcji mocy zasilacza. Zamawiający nie podał żadnych danych umożliwiających dobór opraw. Zamawiający określił datę składania ofert w stosunku do daty ogłoszenia w ten sposób, że podany okres uniemożliwia Oferentom przeprowadzenie rzetelnej inwentaryzacji potrzebnej do wykonania obliczeń fotometrycznych. Zarazem Zamawiający podał wartość zużytej energii 420 238 kWh nie precyzując czasu świecenia opraw, ilości opraw uszkodzonych w tym okresie oraz nie określił precyzyjnie sposobu weryfikacji redukcji mocy oraz granicznych parametrów wynikających z normy PN-EN 13201 potrzebnych do ustawienia sposobu świecenia opraw.

Ponieważ na podstawie danych przedstawionych przez Zamawiającego możliwe jest przedstawienie ofert w sposób nierzetelny co w oczywisty sposób ogranicza uczciwą konkurencję prosimy o:

  1. Podanie wszystkich kluczowych parametrów potrzebnych do przeprowadzenia obliczeń fotometrycznych czyli wymiarów instalacji oświetleniowej włącznie z określeniem klasy oświetleniowej wraz z godzinami, kiedy klasa ta może być obniżona ze względu na przepływ pojazdów.
  2. Określenie późniejszej daty składania ofert ze względu na konieczność przeprowadzenia obliczeń.”

Odpowiedź:

Zamawiający podał przewidywaną liczbę godzin pracy opraw (4024 godziny w roku), co w klarowny sposób pozwala wyliczyć redukcje zużycie energii. Zamawiający podał wymagania minimalne opraw, co oznacza, że Oferenci mogą je zmodyfikować na korzystniejsze dla Zamawiającego, pod warunkiem utrzymania minimalnych parametrów (np. skuteczność lub wielkość strumienia). W związku z powyższym oferty Wykonawców mogą się znacznie różnić w zakresie zarówno całkowitej mocy opraw, jak i stopnia redukcji. Zamawiający opisał w SIWZ swoje wymagania odnośnie poziomów dopuszczalnych redukcji natężenia oświetlenia i nie widzi konieczności dalszego uszczegółowiania tych informacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z SIWZ i dokumentacją.

Z up. BURMISTRZA

Agnieszka Rutkowska
Sekretarz Gminy Stawiski

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 22 wrz 2017 15:39
Data opublikowania: piątek, 22 wrz 2017 23:45
Opublikował(a): Joanna Tyszka
Zaakceptował(a): Joanna Tyszka
Artykuł był czytany: 3460 razy