BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Stawiski, dn. 19.09.2017 r.

DRG.271.2.2017

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego i  dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie gminy Stawiski wraz z  zapewnieniem finansowania".

     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) wyjaśniam treść zapytań skierowanych do Zamawiającego:

PYTANIE 1:

„Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6, które zapewnią bezpieczeństwo, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia”.

Odpowiedź:

Zamawiający założył klasy oświetleniowe M5 i M6 do planowanych redukcji, w związku z  faktem, iż modernizacja oświetlenia będzie dotyczyć tylko dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, w tym lokalnych. Zamawiający wymaga, aby do propozycji redukcji zużycia dołączyć wyliczenie tej redukcji, bazujące na proponowanych wartościach mocy opraw i skali redukcji. Zamawiający na etapie składania ofert nie wymaga obliczeń fotometrycznych, mogą one być wymagane przy przedstawieniu projektu oświetleniowego.

PYTANIE 2:

„Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowane, a nie zostały podane. Normy na słupy i oświetlenie. Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestników ruchu. nowych norm: PN-EN13201-2 :2016-03 PN-EN 13201, PN-EN60698-1PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3. Czy Wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r Prawo własności intelektualnej i przemysłowej nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy”

Odpowiedź:

Zamawiający w PFU opisał wymagania co do stosowanych norm prosimy o zapoznanie się z  treścią całości dokumentacji przed złożeniem zapytania. Zamawiający jednocześnie prosi o  uściślenie pytania Oferenta o treści: Czy Wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania – treść pytania jest niejasna.

PYTANIE 3:

„Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności  z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa  użytkowania: - EN 60598-1, EN 60598-2-W dokumentach do projektu i  SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego:”

Odpowiedź:

Zamawiający opisał wszystkie wymagania w PFU i SIWZ prosimy o zapoznanie się z treścią całości dokumentacji przed złożeniem zapytania.

PYTANIE 4:

„Brak jest opisów ogólnych lampy i uchwytu mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju.

-Korpus oprawy oraz uchwyt powinien się charakteryzować: jest wykonany z ciśnieniowego jednobryłowego odlewu aluminiowego. jest malowany proszkowo na kolor wskazany przez zamawiającego lub anodowany lub znakowany w segmencie korporacyjnym śruby mocujące że stali nierdzewnej, umożliwia otwarcie oprawy i dostęp do panelu LED  specjalnym kluczem zabezpieczającym.

Temperatura barwowa emitowanego światła 4000k (+/-100K) o Współczynnik oddawania barw RA większy lub równy 70 o Panel LED wyposażony w grupę soczewek kształtujących rozsył światła o charakterze drogowym, która nie oślepia kierowcy i nie powoduje odbicia światła od jezdni. Każda dioda na panelu LED posiada indywidualny element optyczny o  takiej samej charakterystyce.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie podał żadnych nazw własnych produktów – pytanie bezzasadne. Wszystkie opisy zostały dokonane za pomocą parametrów –prosimy o zapoznanie się z treścią całości dokumentacji przed złożeniem zapytania.

PYTANIE 5:

„W przepisach przewidziany jest układ redukcji mocy, który powinien być stosowany według przepisów w lampach oświetleniowych, ma umożliwiać płynne nastawienie kilku progów natężenia oświetlenia świetlnego w zakresie co najmniej od 100 -30 % strumienia nominalnego * Temperatura pracy w zakresie -40 + 50 stopni * Efektywność świetlna w zakresie minimum 112 – 115 lm/W netto Czy muszą być przedstawiane dodatkowe dokumenty celem potwierdzenia, że proponowane oprawy jak i układ świetlny spełniają Normy powyższe parametry techniczno-użytkowe - kart katalogowych opraw, instrukcję montażu, - deklaracji zgodności CE,”

Odpowiedź:

Zamawiający opisał wszystkie wymogi w dokumentacji (w tym w wytycznych dla opraw oświetleniowych) – prosimy o zapoznanie się z treścią całości dokumentacji przed złożeniem zapytania.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 19 wrz 2017 13:43
Data opublikowania: wtorek, 19 wrz 2017 13:46
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2087 razy