BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dot. zadania pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego i dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania"
 
Stawiski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 587884 
Data: 14/09/2017 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Stawiski, Krajowy numer identyfikacyjny 52883000000, ul. Plac Wolności  13/15, 18-520   Stawiski, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 278 55 11, e-mail sekretariat@stawiski.pl, faks 86 278 55 33.
Adres strony internetowej (url): 
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 1
 
W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Modernizacja oświetlenia drogowego i dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania" Numer referencyjny: DRG.271.1.2017 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
 
W ogłoszeniu powinno być: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Modernizacja oświetlenia drogowego i dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania" Numer referencyjny: DRG.271.2.2017 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 
 
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych w Gminie Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania 1)Wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego starego typu oraz naświetlaczy (6 szt.) na oprawy LED w ilości 779 szt. na terenie Gminy Stawiski, zgodnie z Załącznikiem nr 12a do niniejszego Programu Funkcjonalno - Użytkowego stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ (zwanego w dalszej części PFU) pn. „Wytyczne dla opraw oświetleniowych LED”. Obecne łączne zużycie energii elektrycznej przez 773 oprawy to 420 238 kWh. Wykonawca jest zobowiązany dostosować istniejący wysięgnik do zakładanej, nowej oprawy LED. Zamawiający zakłada, że w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę podczas wymiany opraw na nowe, bardzo złego stanu technicznego wysięgnika, wymianie podlegać będzie ilość do 10% wysięgników i należy to wkalkulować w cenę zadania. Wykonawca odpowiada za demontaż obecnie zamontowanych opraw sodowych oraz ich utylizację a także montaż nowych opraw oświetlenia ulicznego LED. Zamawiający wymaga przed przystąpieniem do prac budowlanych opracowania przez Wykonawcę projektu modernizacji oświetlenia uwzględniającego klasy dróg i kategorie oświetlenia, zapewniającego osiągnięcie wymaganych normami parametrów (spełnienie wymagań określonych w normie oświetlenia drogowego PN-EN 13201 lub równoważnego systemu odniesienia) wraz z uzgodnieniami i obliczeniami fotometrycznymi. 2)Dobudowa oświetlenia na terenie Gminy Stawiski (słupy ocynkowane, wysięgniki, linia kablowa, oprawa LED), w tym: 2.1.łącznie 153 nowe punkty świetlne na istniejących słupach sieci przesyłowej PGE, zgodnie z Załącznikiem nr 12a – Lokalizacja nowych punktów świetlnych, oraz Załącznikiem nr 11 „Wytyczne dla opraw oświetleniowych LED”. Zamawiający nie posiada uzgodnień z PGE Dystrybucja SA w zakresie dobudowy nowych punktów, uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i uzgodnień leży po stronie Wykonawcy, jak również uzyskanie późniejszych odbiorów i zatwierdzeń. Wykonawca odpowiada również za ewentualny demontaż obecnie zamontowanych opraw i słupów oraz linii oraz ich utylizację; 2.2.łącznie 87 nowych punktów świetlnych na nowych liniach (ilość szacunkowa), zgodnie z PFU i Załącznikami do PFU (Załącznik nr 12a – Lokalizacja nowych punktów świetlnych oraz Załącznik nr 11 - Wytyczne dla opraw oświetleniowych LED), w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” oraz 1830 m i 170 m nowych linii oświetleniowych dla ścieżki pieszo-rowerowej w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” z uwzględnieniem opraw dedykowanych dla ścieżek rowerowych i pieszych; 2.3.łącznie 39.500 mb dwużyłowej linii zasilającej oprawy (ilość szacunkowa) zastępującej starą linię jednożyłową, zgodnie z PFU i Załącznikami do PFU. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed przystąpieniem do prac budowlanych przeprowadził inwentaryzację istniejących sieci zasilających z uwzględnieniem długości linii napowietrznych jednożyłowych, które będą podlegały wymianie na linie dwużyłowe. Ostateczna długość linii wyniknie z inwentaryzacji i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu modernizacji linii zasilającej napowietrznej. W miejscach wskazanych przez Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany zastosować zasilanie kablowe podziemne, ze względu na specyfikę terenu i funkcję obszaru. Ostateczną propozycję wymiany przewodów zasilających zatwierdzi Zamawiający, i taki zatwierdzony projekt będzie podstawą do wyliczenia dodatkowej wartości zamówienia; 2.4.łącznie 29 nowych szafek oświetleniowych SOU (ilość szacunkowa) w miejsce dotychczasowych szafek zabudowanych w stacjach transformatorowych (wymóg PGE Dystrybucja SA). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed przystąpieniem do prac budowlanych przeprowadził inwentaryzację istniejących szafek zasilających zlokalizowanych w stacjach trafo, oraz docelowo zaproponował zmniejszenie liczby istniejących szafek SOU poprzez połączenie niektórych obwodów zasilania i redukcję ilości liczników. Ostateczną propozycję wyniesienia szafek SOU oraz redukcji obwodów zasilania zatwierdzi Zamawiający, i taki zatwierdzony projekt będzie podstawą do wyliczenia dodatkowej wartości zamówienia. Po wykonaniu montażu Zamawiający oczekuje od Wykonawcy sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej, określającej ilości szafek SOU oraz poziomy zainstalowanej mocy opraw na każdym indywidualnym obwodzie z szafką SOU – celem wystąpienia do OSD z wnioskiem o redukcję mocy zainstalowanej.
 
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych w Gminie Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania 1)Wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego starego typu oraz naświetlaczy (6 szt.) na oprawy LED w ilości 779 szt. na terenie Gminy Stawiski, zgodnie z Załącznikiem nr 12a do niniejszego Programu Funkcjonalno - Użytkowego stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZ (zwanego w dalszej części PFU) pn. „Wytyczne dla opraw oświetleniowych LED”. Obecne łączne zużycie energii elektrycznej przez 773 oprawy to 420 238 kWh. Wykonawca jest zobowiązany dostosować istniejący wysięgnik do zakładanej, nowej oprawy LED. Zamawiający zakłada, że w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę podczas wymiany opraw na nowe, bardzo złego stanu technicznego wysięgnika, wymianie podlegać będzie ilość do 10% wysięgników i należy to wkalkulować w cenę zadania. Wykonawca odpowiada za demontaż obecnie zamontowanych opraw sodowych oraz ich utylizację a także montaż nowych opraw oświetlenia ulicznego LED. Zamawiający wymaga przed przystąpieniem do prac budowlanych opracowania przez Wykonawcę projektu modernizacji oświetlenia uwzględniającego klasy dróg i kategorie oświetlenia, zapewniającego osiągnięcie wymaganych normami parametrów (spełnienie wymagań określonych w normie oświetlenia drogowego PN-EN 13201 lub równoważnego systemu odniesienia) wraz z uzgodnieniami i obliczeniami fotometrycznymi. 2)Dobudowa oświetlenia na terenie Gminy Stawiski (słupy ocynkowane, wysięgniki, linia kablowa, oprawa LED), w tym: 2.1.łącznie 154 nowe punkty świetlne na istniejących słupach sieci przesyłowej PGE, zgodnie z Załącznikiem nr 12a – Lokalizacja nowych punktów świetlnych, oraz Załącznikiem nr 11 „Wytyczne dla opraw oświetleniowych LED”. Zamawiający nie posiada uzgodnień z PGE Dystrybucja SA w zakresie dobudowy nowych punktów, uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i uzgodnień leży po stronie Wykonawcy, jak również uzyskanie późniejszych odbiorów i zatwierdzeń. Wykonawca odpowiada również za ewentualny demontaż obecnie zamontowanych opraw i słupów oraz linii oraz ich utylizację; 2.2.łącznie 88 nowych punktów świetlnych na nowych liniach (ilość szacunkowa), zgodnie z PFU i Załącznikami do PFU (Załącznik nr 12a – Lokalizacja nowych punktów świetlnych oraz Załącznik nr 11 - Wytyczne dla opraw oświetleniowych LED), w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” oraz 1830 m i 170 m nowych linii oświetleniowych dla ścieżki pieszo-rowerowej w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” z uwzględnieniem opraw dedykowanych dla ścieżek rowerowych i pieszych; 2.3.łącznie 39.500 mb dwużyłowej linii zasilającej oprawy (ilość szacunkowa) zastępującej starą linię jednożyłową, zgodnie z PFU i Załącznikami do PFU. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed przystąpieniem do prac budowlanych przeprowadził inwentaryzację istniejących sieci zasilających z uwzględnieniem długości linii napowietrznych jednożyłowych, które będą podlegały wymianie na linie dwużyłowe. Ostateczna długość linii wyniknie z inwentaryzacji i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu modernizacji linii zasilającej napowietrznej. W miejscach wskazanych przez Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany zastosować zasilanie kablowe podziemne, ze względu na specyfikę terenu i funkcję obszaru. Ostateczną propozycję wymiany przewodów zasilających zatwierdzi Zamawiający, i taki zatwierdzony projekt będzie podstawą do wyliczenia dodatkowej wartości zamówienia; 2.4.łącznie 29 nowych szafek oświetleniowych SOU (ilość szacunkowa) w miejsce dotychczasowych szafek zabudowanych w stacjach transformatorowych (wymóg PGE Dystrybucja SA). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed przystąpieniem do prac budowlanych przeprowadził inwentaryzację istniejących szafek zasilających zlokalizowanych w stacjach trafo, oraz docelowo zaproponował zmniejszenie liczby istniejących szafek SOU poprzez połączenie niektórych obwodów zasilania i redukcję ilości liczników. Ostateczną propozycję wyniesienia szafek SOU oraz redukcji obwodów zasilania zatwierdzi Zamawiający, i taki zatwierdzony projekt będzie podstawą do wyliczenia dodatkowej wartości zamówienia. Po wykonaniu montażu Zamawiający oczekuje od Wykonawcy sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej, określającej ilości szafek SOU oraz poziomy zainstalowanej mocy opraw na każdym indywidualnym obwodzie z szafką SOU – celem wystąpienia do OSD z wnioskiem o redukcję mocy zainstalowanej. 
Data powstania: poniedziałek, 18 wrz 2017 15:40
Data opublikowania: poniedziałek, 18 wrz 2017 15:56
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2156 razy