BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert

dot. zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK 61 i drogi gminnej w Ignacewie”.

Stawiski, dnia 08 sierpnia 2017r.

GMINA STAWISKI

Plac Wolności 13/15

18 – 520 Stawiski

SGiT.271.3.2017

dot. zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK 61
i drogi gminnej w Ignacewie”.

INFORMACJA

z otwarcia ofert

Gmina Stawiski, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje:

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 3 810 078,57 zł brutto (słownie: trzy miliony osiemset dziesięć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 57/100).

2. Ofertę w w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do 08 sierpnia 2017r. złożyło 2 Oferentów:

Oferta Nr 1.

STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, adres do korespondencji: Hryniewicze 75/1, 15-213 Białystok

oferując następujące warunki:

a) cena oferty brutto: 6 946 024,51 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia cztery zł 51/100), w tym 1 298 850,11 zł podatek VAT, wartość netto: 5 647 174,40 zł;

Cena wykonania Etapu I:

cena oferty brutto: 4 167 614,71 zł (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czternaście złotych 71/100), w tym 779 310,07 zł podatek VAT, wartość netto: 3 388 304,64 zł;

Cena wykonania Etapu II:

cena oferty brutto: 2 778 409,80 zł (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięć zł 80/100), w tym 519 540,04 zł podatek VAT, wartość netto: 2 258 869,76 zł.

b) termin wykonywania w/w zamówienia:

ETAP I – do dnia 31.05.2018r.

ETAP II – do dnia 31.05.2019r.

c) okres gwarancji: 72 miesięcy

d) warunki płatności: 30 dni od daty wpływu faktury.

Oferta Nr 2.

BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

oferując następujące warunki:

a) cena oferty brutto: 4 722 841,39 zł (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści jeden zł 39/100), w tym 883 132,94 zł podatek VAT; wartość netto: 3 839 708,45 zł;

Cena wykonania Etapu I:

cena oferty brutto: 2 968 059,63 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć zł 63/100), w tym 555 003,02 zł podatek VAT, wartość netto: 2 413 056,61 zł;

Cena wykonania Etapu II:

cena oferty brutto: 1 754 781,76 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden zł zł 76/100), w tym 328 129,92 zł podatek VAT, wartość netto: 1 426 651,84 zł.

b) termin wykonywania w/w zamówienia:

ETAP I – do dnia 31.05.2018r.

ETAP II – do dnia 31.05.2019r.

c) okres gwarancji: 72 miesięce

d) warunki płatności: 30 dni od daty wpływu faktury.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 8 sie 2017 15:19
Data opublikowania: wtorek, 8 sie 2017 15:32
Opublikował(a): Joanna Tyszka
Zaakceptował(a): Joanna Tyszka
Artykuł był czytany: 2137 razy