BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana treści załączników Nr 1 oraz 6 do SIWZ

(dot. przetargu na „Przebudowę drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK 61 i drogi gminnej w Ignacewie”)

Stawiski, dnia 04 sierpnia 2017r.

DRG.271.3.2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo - Karwowo – DK61 i drogi gminnej w Ignacewie”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zmienia treść Załącznika Nr 1 (Formularz ofertowy) oraz Załącznika Nr 6 (Wzór umowy) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które umieszcza się na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl:

Zamawiający zmienia treść Załącznika Nr 1 do SIWZ:

- pkt 1 o treści:
„Cena oferty:
Brutto (wraz z podatkiem VAT): …………………………………. PLN
(słownie: ……………………………………………………………………………………….)
podatek VAT w wysokości 23%: ………………………………… PLN
netto: ………………………………… PLN.”

zmienia się na:

„Cena oferty:
Brutto (wraz z podatkiem VAT): …………………………………. PLN
(słownie: ……………………………………………………………………………………….)
podatek VAT w wysokości 23%: ………………………………… PLN
netto: ………………………………… PLN.

Cena wykonania Etapu I:

Brutto (wraz z podatkiem VAT): …………………………………. PLN
(słownie: ……………………………………………………………………………………….)
podatek VAT w wysokości 23%: ………………………………… PLN
netto: ………………………………… PLN.

Cena wykonania Etapu II:

Brutto (wraz z podatkiem VAT): …………………………………. PLN
(słownie: ……………………………………………………………………………………….)
podatek VAT w wysokości 23%: ………………………………… PLN
netto: ………………………………… PLN.”

Zamawiający zmienia treść Załącznika Nr 6 do SIWZ:

- § 5 pkt 1 o treści:
„Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………… złotych (słownie złotych: ……………..). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT – 23 % w kwocie …………………… złotych, (słownie …………………………………………………………...), wartość netto …………………….. złotych (słownie …………………………………………………………….).”

zmienia się na:

„Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………… złotych (słownie złotych: ……………..). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT – 23 % w kwocie …………………… złotych, (słownie …………………………………………………………...), wartość netto …………………….. złotych (słownie …………………………………………………………….).”

Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania poszczególnych etapów zamówienia. Za wykonanie etapu I Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………………złotych (słownie złotych: ………………………………………………..). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT – 23 % w kwocie ….……………………złotych, (słownie…………………….………………...), wartość netto……………………..……….. złotych (słownie ………………………………….).

Za wykonanie etapu II Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………………złotych (słownie złotych: ………………………………………………..). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT – 23 % w kwocie ….……………………złotych, (słownie…………………………………………), wartość netto ……………………..…. złotych (słownie ………………………………….).”

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 4 sie 2017 14:09
Data opublikowania: piątek, 4 sie 2017 14:31
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1898 razy