BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadanie pn: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski"

Ogłoszenie nr 93415 - 2017 z dnia 2017-06-06 r.

Stawiski:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 520775-N-2017

Data: 30/05/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stawiski, Krajowy numer identyfikacyjny 52883000000, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 278 55 11, e-mail sekretariat@stawiski.pl, faks 86 278 55 33. Adres strony internetowej (url): www.bip.stawiski.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.1.3

W ogłoszeniu jest: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych, trwające nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy o masie łącznej odebranych odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż 1000 Mg w okresie roku (masa odebranych odpadów może być łączna z dwóch, trzech gmin). Wykonawca potwierdzi należyte wykonanie wykazanych usług poprzez złożenie np. referencji lub sprawozdań z podaniem ich wartości, dat wykonania usługi i odbiorców. Wykonawca wykaże, że dysponuje (posiada): a) Wykonawca musi posiadać odpowiednio usytuowaną i wyposażoną bazę magazynowo - transportową – zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, b)Wykonawca musi dysponować (dysponuje lub będzie dysponował) fabrycznie nowymi pojemnikami do gromadzenia odpadów komunalnych tj. przynajmniej w ilości 26 sztuk o pojemności 1100 l, w tym 6 pojemników na szkło, 6 pojemników na papier i 7 pojemników na tworzywa sztuczne, 5 pojemników na odpady ulegające biodegracji oraz 2 pojemniki na przeterminowane leki, c)Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednim potencjałem technicznym w celu realizacji zamówienia tj. przynajmniej: - dwa pojazdy dostosowane do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, - dwa pojazdy dostosowane do odbioru selektywnych odpadów komunalnych, - jeden pojazd dostosowany do odbioru bez frakcji kompaktującej. Pojazdy muszą spełniać wymogi § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą być dostosowane do pojemników do zbiórki selektywnej lub zmieszanej planowanych do ustawienia na terenie Gminy Stawiski. d)Wykonawca powinien dysponować osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia: - min. 2 osobami, z których każda posiada aktualne uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi specjalnymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierowcy, - min. 2 osoby zatrudnionych na umowę o pracę, które będą bezpośrednio realizować prace związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych, trwające nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy o masie łącznej odebranych odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż 1000 Mg w okresie roku (masa odebranych odpadów może być łączna z dwóch, trzech gmin). Wykonawca potwierdzi należyte wykonanie wykazanych usług poprzez złożenie np. referencji lub sprawozdań z podaniem ich wartości, dat wykonania usługi i odbiorców. Wykonawca wykaże, że dysponuje (posiada): a) Wykonawca musi posiadać odpowiednio usytuowaną i wyposażoną bazę magazynowo - transportową – zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, b)Wykonawca musi dysponować używanymi pojemnikami w bardzo dobrym stanie technicznym do gromadzenia odpadów komunalnych tj. przynajmniej w ilości 26 sztuk o pojemności 1100 l, w tym 6 pojemników na szkło, 6 pojemników na papier i 7 pojemników na tworzywa sztuczne, 5 pojemników na odpady ulegające biodegracji oraz 2 pojemniki na przeterminowane leki, c)Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednim potencjałem technicznym w celu realizacji zamówienia tj. przynajmniej: - dwa pojazdy dostosowane do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, - dwa pojazdy dostosowane do odbioru selektywnych odpadów komunalnych, - jeden pojazd dostosowany do odbioru bez frakcji kompaktującej. Pojazdy muszą spełniać wymogi § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą być dostosowane do pojemników do zbiórki selektywnej lub zmieszanej planowanych do ustawienia na terenie Gminy Stawiski. d)Wykonawca powinien dysponować osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia: - min. 2 osobami, z których każda posiada aktualne uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi specjalnymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierowcy, - min. 2 osoby zatrudnionych na umowę o pracę, które będą bezpośrednio realizować prace związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2017-06-07, godzina: 9:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-06-08, godzina: 15:00

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 6 cze 2017 14:15
Data opublikowania: wtorek, 6 cze 2017 14:26
Opublikował(a): Joanna Tyszka
Zaakceptował(a): Joanna Tyszka
Artykuł był czytany: 2141 razy