BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski” - zmiana treści SIWZ

Stawiski, dnia 06 czerwca 2017r.

SGiT.271.1.2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą umieszcza się na stronie internetowej.

Zamawiający zmienia treść SIWZ:

Rozdział IV pkt 14 ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest zobowiązany zapewnić używane pojemniki w bardzo dobrym stanie technicznym o pojemności 1100 l na odpady zbierane w sposób selektywny do Spółdzielni Mieszkaniowej w Stawiskach - ul. Sadowa w ilości 8 szt., do budynku wielolokalowego przy ul. Cedrowskiej 22 - w ilości 4 szt., ul. Łomżyńskiej 41 - 8 szt. oraz do budynku wielolokalowego przy ul. Smolniki 7 – w ilości 4 szt.”

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert wydłuża się do dnia 08 czerwca 2017 r. do godz. 15:00. Otwarcia ofert nastąpi dnia 08 czerwca 2017r. o godz. 15:15.

Wszelkie zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część.

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: wtorek, 6 cze 2017 13:55
Data opublikowania: wtorek, 6 cze 2017 14:06
Opublikował(a): Joanna Tyszka
Zaakceptował(a): Joanna Tyszka
Artykuł był czytany: 1945 razy