BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż autobusu szkolnego

Stawiski, dnia 27 kwietnia 2017r.

DRG. 2632.85.2017

BURMISTRZ STAWISK

zaprasza do przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż autobusu szkolnego Autosan H-9 Nr rejestracyjny BKL E744.

 

I. Przedmiot przetargu:

AUTOSAN H-9 NR REJESTRACYJNY BKL E744

 1. Marka: Autosan H-9-21
 2. Rok produkcji:1989
 3. Przebieg (km): 449 821 km
 4. Pojemność silnika: 6540cm3
 5. Rodzaj paliwa: diesel
 6. Kolor powłoki lakierniczej: biało-niebieski
 7. Skrzynia biegów: manualna
 8. Liczba miejsc: 40
 9. Stan: używany, przecieki na silniku
 10. Badanie techniczne ważne do dnia: brak ważnego badania technicznego
 11. Nr rejestracyjny: BKL E744
 12. Nr VIN: 670130

 

II. Cena wywoławcza:

AUTOSAN H-9 NR REJESTRACYJNY BKL E744: 6 400 zł brutto /słownie: sześć tysięcy czterysta złotych 00/100 brutto

 

III. Wadium:

 1. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. w kwocie 640,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści złotych 00/100) AUTOSAN H-9 NR REJESTRACYJNY BKL E744 należy wpłacić wyłącznie w formie pieniężnej w złotych polskich na konto Urzędu Miejskiego w Stawiskach: HEXA Bank Spółdzielczy w Piątnicy Oddział w Stawiskach nr 51 8762 1022 0031 6097 2000 0010 do dnia złożenia ofert, tj. do 19 maja 2017 roku do godz. 1000.
 2. Kserokopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty.
 3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 4. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
 5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

 

IV. Opis sposobu przygotowania oraz złożenia ofert:

 1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim oraz powinna zawierać:
  - imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz jej siedzibę;
  - oferowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza);
  - oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń;
  - oświadczenie oferenta, że zapoznał się warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
  - kserokopię dowodu wpłaty wadium;
  - kserokopię dowodu osobistego (dot. osób fizycznych) lub aktualny wyciąg z właściwego rejestru (dot. osób prawnych).
  Wzory formularza ofertowego oraz umowy stanowią załączniki do ogłoszenia.
 2. Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta, zaklejona, oznaczona nazwą i adresem oferenta oraz zaadresowana na adres Urzędu Miejskiego w Stawiskach z dopiskiem: OFERTA „PRZETARG NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU SZKOLNEGO”.
 3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski w terminie do 19 maja 2017 roku do godz. 1000.
 4. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia ofert przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki.

 

V. Otwarcie ofert:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 maja 2017 roku o godz. 1015 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski w pokoju nr 12.
 2. Oferenci mogą uczestniczyć w sesji otwarcia.
 3. Termin związania ofertą wynosi 14 dni od upływu terminu składania ofert.
 4. Wygra oferent, który zaoferuje najwyższą cenę za przedmiot przetargu.
 5. Oferta, która została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu, bądź są one niekompletne lub nieczytelne, podlega odrzuceniu.
 6. Organizator przetargu powiadomi niezwłocznie oferenta o wyborze lub odrzuceniu oferty.
 7. Jeżeli nie można dokonać wyboru ofert z uwagi na to, że dwóch oferentów zaproponowało w ofercie taką samą cenę – sprzedający zaproponuje prowadzenie z tymi oferentami przetargu ustnego.
 8. Nabywca zostanie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy nie będzie późniejszy niż 14 dni od dnia otwarcia ofert.

 

VI. Pozostałe informacje:

 1. Autobus można oglądać w dniach 27.04.2017r. – 18.05.2017 r. od poniedziałku do piątku w godzinach: od 07:00 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą upoważnioną do kontaktu: Grzegorzem Malinowskim tel. 086 278 51 92.
 2. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 27 kwi 2017 15:31
Data opublikowania: czwartek, 27 kwi 2017 15:44
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2137 razy