BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

dot.: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi gminnej w Porytem”- metodą zaprojektuj- wybuduj.

Stawiski, dnia 03 marca 2017r.

DRG.271.2.2016

Dot.: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi gminnej w Porytem”- metodą zaprojektuj- wybuduj.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2010 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.), zwaną dalej „pzp”, Zamawiający unieważnia postępowanie dotyczące zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi gminnej w Porytem”- metodą zaprojektuj- wybuduj.

Uzasadnienie

W dniu 01 marca 2017r. o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach nastąpiło otwarcie ofert dotyczącego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi gminnej w Porytem”- metodą zaprojektuj- wybuduj.

Podczas otwarcia ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej podał kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia 652.480,74 zł brutto. W postępowaniu oferty złożyły następujące firmy:

  1. STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, adres do korespondencji Hryniewicze 75/1, 15-213 Białystok, cena oferty brutto: 1 549 800,00 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset zł 00/100), w tym 289 800,00 zł podatek VAT; wartość netto: 1 260 000,00 zł;
  2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. siedziba 18-400 Łomża ul. Sikorskiego 156, cena oferty brutto: 964 827,85 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia siedem zł 85/100), w tym 180 414,96 zł podatek VAT; wartość netto:784 412,89zł;

Wszystkie ceny ofert złożonych w postępowaniu przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

 

B U R M I S T R Z

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: piątek, 3 mar 2017 11:59
Data opublikowania: piątek, 3 mar 2017 15:09
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2332 razy