BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

dot.: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK 61 i drogi gminnej w Ignacewie”- metodą zaprojektuj - wybuduj.

Stawiski, dnia 03 marca 2017r.

DRG.271.1.2017

Dot.: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK 61 i drogi gminnej w Ignacewie”- metodą zaprojektuj - wybuduj.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2010 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.), zwaną dalej „pzp”, Zamawiający unieważnia postępowanie dotyczące zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK 61 i drogi gminnej w Ignacewie”- metodą zaprojektuj - wybuduj.

Uzasadnienie

W dniu 01 marca 2017r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach nastąpiło otwarcie ofert dotyczącego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK 61 i drogi gminnej w Ignacewie”- metodą zaprojektuj - wybuduj.

Podczas otwarcia ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej podał kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia: 3 810 078,57 zł brutto (słownie: trzy miliony osiemset dziesięć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 57/100). W postępowaniu oferty złożyły następujące firmy:

  1. STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, adres do korespondencji Hryniewicze 75/1, 15-213 Białystok, cena oferty brutto: 7 687 500,00 zł (słownie: siedem milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100), w tym 1 437 500,00 zł podatek VAT; wartość netto: 6 250 000,00 zł;
  2. BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża cena oferty brutto: 5 479 720,73 zł (słownie: pięć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 73/100), w tym 1 024 663,23 zł podatek VAT; wartość netto: 4 455 057,50 zł;

Wszystkie ceny ofert złożonych w postępowaniu przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

 

B U R M I S T R Z

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: piątek, 3 mar 2017 11:59
Data opublikowania: piątek, 3 mar 2017 15:05
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2301 razy