BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert

dot.: przetargu na "Budowę drogi gminnej w Porytem" - metodą zaprojektuj - wybuduj

Stawiski, dnia 01 marca 2017r.

GMINA STAWISKI
Plac Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

DRG.271.2.2016

Dot.: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi gminnej w Porytem”- metodą zaprojektuj- wybuduj.

I N F O R M A C J A
z otwarcia ofert

Gmina Stawiski, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje:

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 652 480,74 zł brutto (słownie: sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt zł 74/100).
  2. Ofertę w w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do 01 marca 2017r. złożyło 2 Oferentów:

 

Oferta Nr 1.

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, adres do korespondencji Hryniewicze 75/1, 15-213 Białystok

oferując następujące warunki:

a) cena oferty brutto: 1 549 800,00 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset zł 00/100), w tym 289 800,00 zł podatek VAT; wartość netto: 1 260 000,00 zł;

b) termin wykonywania w/w zamówienia: 15 października 2017r.;

c) okres gwarancji: 72 miesiące;

d) warunki płatności: 30 dni od daty wpływu faktury.

 

Oferta Nr 2.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. siedziba 18-400 Łomża, ul. Sikorskiego 156

oferując następujące warunki:

a) cena oferty brutto: 964 827,85 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia siedem zł 85/100), w tym 180 414,96 zł podatek VAT; wartość netto: 784 412,89 zł;

b) termin wykonywania w/w zamówienia: 15 października 2017r.;

c) okres gwarancji: 60 miesięcy;

d) warunki płatności: 30 dni od daty wpływu faktury.

B U R M I S T R Z

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 1 mar 2017 14:38
Data opublikowania: środa, 1 mar 2017 15:46
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2173 razy