BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert

dot.: przetargu na „Przebudowę drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK 61 i drogi gminnej w Ignacewie” - metodą zaprojektuj - wybuduj

Stawiski, dnia 01 marca 2017r.

GMINA STAWISKI
Plac Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

DRG.271.1.2017

Dot.: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK 61 i drogi gminnej w Ignacewie”- metodą zaprojektuj - wybuduj

I N F O R M A C J A
z otwarcia ofert

Gmina Stawiski, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje:

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 3 810 078,57 zł brutto (słownie: trzy miliony osiemset dziesięć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 57/100).
  2. Ofertę w w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do 01 marca 2017r. złożyło 2 Oferentów:

 

Oferta Nr 1.

STRABAG Sp. z o.o. , ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, Adres do korespondencji: Hryniewicze 75/1, 15-213 Białystok

oferując następujące warunki:

a) cena oferty brutto: 7 687 500,00 zł (słownie: siedem milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100), w tym 1 437 500,00 zł podatek VAT; wartość netto: 6 250 000,00 zł;

b) termin wykonywania w/w zamówienia:

ETAP I – realizacja etapu I na odcinku od km 0+000 do km 3+750 – do 31.05.2018r.

ETAP II - realizacja etapu II na odcinku od km 3+750 do km 6+250– do 31.05.2019r.

c) okres gwarancji: 72 miesięcy

d) warunki płatności: 30 dni od daty wpływu faktury.

 

Oferta Nr 2.

BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

oferując następujące warunki:

a) cena oferty brutto: 5 479 720,73 zł (słownie: pięć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 73/100), w tym 1 024 663,23 zł podatek VAT; wartość netto: 4 455 057,50 zł;

b) termin wykonywania w/w zamówienia:

ETAP I – realizacja etapu I na odcinku od km 0+000 do km 3+750 – do 31.05.2018r.

ETAP II - realizacja etapu II na odcinku od km 3+750 do km 6+250 – do 31.05.2019r.

c) okres gwarancji: 60 miesięcy

d) warunki płatności: 30 dni od daty wpływu faktury.

B U R M I S T R Z

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 1 mar 2017 14:27
Data opublikowania: środa, 1 mar 2017 15:37
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2222 razy