BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 27.02.2017 r.

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK 61 i drogi gminnej w Ignacewie”- metodą zaprojektuj - wybuduj

Stawiski, dn. 27.02.2017 r.

DRG.271.1.2017

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK 61 i drogi gminnej w Ignacewie”- metodą zaprojektuj - wybuduj

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wyjaśniam treść zapytań skierowanych do Zamawiającego:

 

PYTANIE 1:

„W pkt. 1.4.1.3 PFU określono parametry projektowanej drogi:

 -  przekrój jednojezdniowy, tj. 5 m

 -  klasa techniczna – L

 -  ilość pasów ruchu – 2x2,50 m

 -  kategoria ruchu – KR1.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124); w § 15.1 określa wymaganą szerokość pasa ruchu dla drogi klasy L jako 2,75 m. W przypadku założenia szerokości pasa 2,50 m należy wystąpić o odstępstwo od warunków technicznych (co nie znaczy, że zawsze można je uzyskać). Prosimy o jasne zajęcie stanowiska w tej sprawie, gdyż rzutuje to na koszty wykonawcze.”

Odpowiedź:

Wykonawca ma zaprojektować i wykonać zadanie zgodnie z zapisami w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

 

PYTANIE 2:

„W pkt. 2.1.2 PFU zapisano „Projekt konstrukcji nawierzchni należy wykonać na podstawie analiz ruchu uzgodnionych z Zamawiającym”, jednocześnie wcześniej określono parametry projektowanej drogi – kategoria ruchu KR1. Prosimy o jednoznaczne stanowisko w tej sprawie.”

Odpowiedź:

Z obserwacji Zamawiającego ruch na drodze odpowiada kategorii ruchu KR1. Jeżeli po analizie zmieni się kategoria ruchu należy ją uwzględnić w konstrukcji nawierzchni.

 

PYTANIE 3:

„W pkt 1.4.1.4. PFU określono rodzaj materiału, z którego maja być wykonane przepusty dla celów odwadniających drogę (żelbetonowe, GRP lub stalowe spiralnie karbowane). Proszę określić, czy dopuszczają państwo wykonanie przepustów z PEHD SN8kN.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza stosowania przepustów PEHD SN 8kN.

 

PYTANIE 4:

„W ciągu przedmiotowej drogi znajduje się obiekt inżynieryjny na rzece Mogilna. Proszę
o sprecyzowanie, czy zakres robót obejmuje jego przebudowę.”

Odpowiedź:

O ile projekt budowalny zostanie sporządzony bez przebudowy wówczas obiekt nie będzie przebudowywany. Jeśli z opracowań będzie wynikało, żeby obiekt przebudowano należy uznać przebudowę.

 

PYTANIE 5:

„Pas drogowy na terenie zabudowanym ma średnią szerokość ok. 8,00 m i ostre załamania działek na łukach. Czy w związku z tym należy przewidzieć podziały działek i ew. rozbiórki ogrodzeń (ok. 30 szt.). Wpływa to na generowanie kosztów dokumentacji.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje podziału działek w terenie zabudowanym i tym samym rozbiórki ogrodzeń.

 

PYTANIE 6:

„W pkt. 1.4.1.3 PFU określono parametry projektowanej drogi:

 - przekrój jednojezdniowy, tj. 5 m

 - klasa techniczna – L

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124) § 7.1 określa wymaganą szerokość pasa drogowego drogi jednojezdniowej klasy L (lokalna) na terenie zabudowanym na 12,0 m, a § 8.1 określa wymaganą szerokość pasa drogowego drogi jednojezdniowej klasy L (lokalna) poza terenem zabudowanym na 15,0 m. W przypadku mniejszej szerokości pasa drogowego należy wystąpić o odstępstwo od warunków technicznych. Czy w związku z tym należy przewidzieć podziały działek do uzyskania wymaganych szerokości pasa drogowego. Prosimy o jasne zajęcie stanowiska w tej sprawie, gdyż wpływa to na generowanie kosztów dokumentacji.”

Odpowiedź:

Wykonawca ma zaprojektować i wykonać zadanie zgodnie z zapisami w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

 

PYTANIE 7:

„W pkt. 1.4.1.3 PFU określono parametry projektowanej drogi:

 - przekrój jednojezdniowy, tj. 5 m

 - klasa techniczna – L

 - prędkość projektowa Vp – 50 km/h

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124) § 12,1 określa wymaganą prędkość projektową dla drogi klasy L (lokalna) na terenie zabudowanym na 40 lub 30 km/h, a poza terenem zabudowy 40 lub 50 km/h. Ma to związek z określeniem minimalnego promienia łuków drogowych poziomych, co może wiązać się z koniecznością podziałów i wywłaszczeń dodatkowych działek. Czy podtrzymujecie Państwo w/w zapisy PFU dotyczące wymaganej prędkości projektowej. Prosimy o jasne zajęcie stanowiska w tej sprawie, gdyż wpływa to na generowanie kosztów dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że prędkość projektowa poza terenem zabudowy wynosi 50 km/h, a na terenie zabudowanym 40 km/h.

                                                                                                                                                      B U R M I S T R Z

                                                                                                                                                      Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 27 lut 2017 18:57
Data opublikowania: poniedziałek, 27 lut 2017 19:03
Opublikował(a): Admin2
Zaakceptował(a): Admin2
Artykuł był czytany: 2183 razy