BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK 61 i drogi gminnej w Ignacewie”- metodą zaprojektuj - wybuduj

Stawiski, dn. 23.02.2017 r.

DRG.271.1.2017

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK 61 i drogi gminnej w Ignacewie”- metodą zaprojektuj - wybuduj

     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) wyjaśniam treść zapytań skierowanych do Zamawiającego:

PYTANIE 1:

„Kto będzie ponosił koszty związane z wykupem gruntów niezbędnych do realizacji zamówienia?”

Odpowiedź:

Zamawiający będzie ponosił koszty związane z wykupem gruntów.

PYTANIE 2:

„Jaki czas należy uwzględnić w ofercie na udostępnienie działek dla Wykonawcy po ich wywłaszczeniu?”

Odpowiedź:

Po wywłaszczeniu działki będą własnością Inwestora i przekazane na czas trwania inwestycji Wykonawcy.

PYTANIE 3:

„W par. 1 umowy i Rozdziale II pkt 1 SIWZ pisze:

1) Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji na realizację robót związanych z przebudową drogi powiatowej o długości 3500 m oraz przebudowa drogi gminnej na długości 250 m.

2) Etap II – wykonanie robót związanych z przebudową drogi powiatowej o długości 2500 m,

a w par. 4 umowy i rozdziale VI SIWZ zamieszczono następujący zapis:

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do:

1) Etap I – realizacja etapu na odcinku od km 0+000 do km 3+750 – do 31.05.2018 r.

2) Etap II – realizacja etapu na odcinku od km 3+750 do km 6+250 – do 31.05.2019 r.

Proszę o wyjaśnienie czy w terminie etapu I do 31.05.2018 r. należy wykonać dokumentację projektową oraz uzyskać niezbędne decyzje na realizacje robót na cały odcinek od km 0+000 do km 6+250 co sugeruje zapis par. 1 umowy i Rozdziału II pkt 1 SIWZ, że w etapie II bez zapisu o wykonaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu niezbędnych decyzji na realizację robót?”

Odpowiedź:

W terminie etapu I do 31.05.2018 r. należy wykonać dokumentację projektową oraz uzyskać niezbędne decyzje na realizacje robót na cały odcinek od km 0+000 do km 6+250.

PYTANIE 4:

„W PFU w pkt. 1.4.1.3. określono parametry projektowanej drogi

- Szerokość jezdni – 5m
- Klasa techniczna – L
- Ilość pasów ruchu- 2 x 2,50 m.

Dz. U. 2016 poz. 124 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie określa w § 15.1. wymaganą szerokość pasa ruchu dla drogi klasy L wynoszącą 2,75. Prosimy o wyjaśnienie.”

Odpowiedź:

Zamawiający realizuje zadanie polegające na przebudowie drogi w istniejącym pasie drogowym. Zgodnie z art. 3 ust. 7a ustawy prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.), który wyjaśnia, iż w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie nie wymagającym zmiany pasa drogowego.

PYTANIE 5:

„Jaka jest szerokość istniejącego pasa drogowego? Dz. U. 2016 poz. 124 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie określa w § 8.1. minimalną szerokość w liniach rozgraniczających drogi o klasie L – 15,0 m.”

Odpowiedź:

Szerokość pasa drogowego waha się od szerokości 15,00 m do 5,00 m.

PYTANIE 6:

„Czy zamawiający przewiduje podziały i wykup gruntów pod poszerzenie pasa drogowego?”.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje podziały i wykup gruntów pod poszerzenie pasa drogowego.

PYTANIE 7:

„Prosimy o przesunięcie terminu wykonania ETAPU I o 2 miesiące. Do końca roku 2017 zostaną przeprowadzone prace projektowe. Rozpoczęcie prac wykonawczych będzie możliwe po zakończeniu zimowych warunków pogodowych, co jest na chwilę obecną terminem niemożliwym do określenia. Etap I dotyczy wykonania odcinka drogi o długości 3750 m. Niekorzystne warunki pogodowe mogą przeciągnąć się do kwietnia, a wykonanie tak długiego odcinka drogi w dwa miesiące – niemożliwe do wykonania. Wydłużenie zakończenia etapu i uwzględniłoby ryzyko wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu wykonania Etapu I.

B U R M I S T R Z

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 24 lut 2017 12:18
Data opublikowania: piątek, 24 lut 2017 12:28
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 3698 razy