BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert dot.: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa energii elektrycznej (...) 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r."

Stawiski, dnia 16 grudnia 2016r.

GMINA STAWISKI
Plac Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

DRG.271.3.2016

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 361098 - 2016 z dnia 07.12.2016r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Stawiski i jednostek organizacyjnych Gminy Stawiski w okresie 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.

INFORMACJA
z otwarcia ofert

Gmina Stawiski, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 332.934,66 zł brutto (słownie: trzysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści cztery zł 66/100).

Do dnia 16 grudnia 2016 r. do godziny 11:00 na w/w zadanie, złożone zostały dwie ważne oferty, które zostały ponumerowane zgodnie z kolejnością wpływu. Oferty zostały złożone przez:

Oferta Nr 1.

ENERGA OBRÓT S.A siedziba wykonawcy Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, Wartość netto: 349.808,26 zł, Podatek VAT: 80.455,90 zł, Wartość brutto: 430.264,16 zł- cena- 51,07 pkt, Warunki płatności- 0 pkt

Oferta Nr 2.

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, Wartość netto 297.769,50 zł, podatek VAT 68.486,99 zł, Wartość brutto: 366.256,49 zł- cena- 60 pkt, Warunki płatności- 0 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej powyższych informacji.

 

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 16 gru 2016 15:15
Data opublikowania: piątek, 16 gru 2016 15:20
Data przejścia do archiwum: środa, 8 lut 2017 13:45
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1706 razy