BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dot. zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na budowę drogi gminnej w Porytem - metodą zaprojektuj-wybuduj

Stawiski, dnia 06 grudnia 2016r.

DRG.271.2.2016

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej w Porytem” metodą zaprojektuj – wybuduj.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz treść załącznika nr 5 do SIWZ , które umieszcza się na stronie internetowej.

Zamawiający zmienia treść SIWZ :

- Rozdział VI. Termin i miejsce wykonania zamówienia o treści:

 

„Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do:

ETAP I – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych oraz niezbędnych decyzji i uzgodnień potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę – do 28.02.2017r.

ETAP II – uzyskanie pozwolenia na budowę na podstawie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę – do 30.04.2017 r.

ETAP III – realizacja robót budowlanych będących przedmiotem umowy wraz z dokumentacją powykonawczą – do 30.09.2017 r.”

zmienia się:

„Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do:

ETAP I – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych oraz niezbędnych decyzji i uzgodnień potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę – do 28.04.2017 r.

ETAP II – uzyskanie pozwolenia na budowę na podstawie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę – do 31.07.2017 r.

ETAP III – realizacja robót budowlanych będących przedmiotem umowy wraz z dokumentacją powykonawczą – do 30.09.2017 r.”

 

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 5 do SIWZ:

  1. § 3 pkt 2 o treści:

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy na postawie faktury, wynagrodzenie (ryczałtowe) za wykonany i odebrany przedmiot umowy lub jego część będącą przedmiotem odbioru częściowego, w terminie do 90 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego”

zmienia się na:

„Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy na postawie faktury, wynagrodzenie (ryczałtowe) za wykonany i odebrany przedmiot umowy lub jego część będącą przedmiotem odbioru częściowego, w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego”.

  1. § 4 pkt 2 treści:

„Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do:

a) ETAP I – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych oraz niezbędnych decyzji i uzgodnień potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę – do 28.02.2017r.

b) ETAP II – uzyskanie pozwolenia na budowę na podstawie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę – do 30.04.2017 r.

c) ETAP III – realizacja robót budowlanych będących przedmiotem umowy wraz z dokumentacją powykonawczą – do 30.08.2017 r.”

zmienia się:

„Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do:

a)   ETAP I – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych oraz niezbędnych decyzji i uzgodnień potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę – do 28.04.2017 r.

b)   ETAP II – uzyskanie pozwolenia na budowę na podstawie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę – do 31.07.2017 r.

c)   ETAP III – realizacja robót budowlanych będących przedmiotem umowy wraz z dokumentacją powykonawczą – do 30.09.2017 r.”

 

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część.

 

 

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Data powstania: wtorek, 6 gru 2016 12:20
Data opublikowania: wtorek, 6 gru 2016 12:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2017 14:25
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1567 razy